03.05.19. u 12:40

Akti župana - travanj 2019.

 1. Zaključak o davanju suglasnosti na II Rebalans Financijskog plana i Godišnjeg programa rada i razvoja luka za 2018. godinu Lučke uprave Poreč
 2. Odluka o odabiru ponude za nabavu kuhinjske opreme za Osnovnu školu Ivana Batelića – Raša
 3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu instalacije opreme vatrodojavne centrale u Osnovnoj školi Ivana Batelića - Raša
 4. Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 04. do 22. ožujka 2019.g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. (prioritetno područje-kultura)
 5. Odluka o odabiru ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za radove na energetskoj obnovi Osnovne škole - Scuola elementare Mate Balote Buje – Buie
 6. Rješenje o imenovanju privremene ravnateljice javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“
 7. Odluka o  prihvaćanju prijedloga aneksa Ugovora o nabavi usluga izrade izmjene i dopune izvedbenog projekta za Medicinsku školu Pula
 8. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini
 9. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2018. godinu
 10. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji obračun Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2018. godinu
 11. Odluka o  prihvaćanju prijedloga  aneksa Okvirnog sporazuma i ugovora za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije za grupu 9 – Vrsar
 12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu tonera za 2019. godinu
 13. Odluka o odabiru banaka za uključivanje u Program kreditiranja „ISTRAMEDIC 2019“
 14. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga stručnog nadzora izgradnje zgrade Medicinske škole Pula,
 15. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade idejnog projekta regionalnog centra kompetentnosti – Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
 16. Odluka o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka Istarske županije,
 17. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na potpisivanje Ugovora o kratkoročnom zaduženju za investiciju u okviru mjere I.23./I.24.“Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burza riba i zakloništa“ sa Istarskom Kreditnom Bankom Umag d.d.
 18. Odluka o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2019. godini
 19. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni poziv za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini,
 20. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2019. godinu
 21. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Umag-Novigrad za 2018. godinu
 22. Odluka o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne i srednje škole, te učeničke domove Istarske županije za 2019. godinu
 23. Rješenje o razrješenju predsjednika Zakladne uprave Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
 24. Rješenje o imenovanju predsjednika i jednog člana Zakladne uprave Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
 25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge stručnog nadzora nad energetskom obnovom školske zgrade Osnovne škole – Scuola elementare Mate Balote Buje – Buie
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova nad energetskom obnovom školske zgrade Osnovne škole – Scuola elementare Mate Balote Buje – Buie
 27. Zaključak o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2019. godini za domove za starije osobe
 28. Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2018./19.
 29. Odluka o dodjeli stipendija studentima slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji za akademsku godinu 2018./19.
 30. Izvješće o radu Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2018. godinu
 31. Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2018. godinu
 32. Izvješće o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2018. godinu
 33. Izvješće o radu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2018. godinu
 34. Izvješće o radu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2018. godinu
 35. Izvješće o radu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije za 2018. godinu
 36. Izvješće o radu Upravnog odjela za kulturu Istarske županije za 2018. godinu
 37. Izvješće o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije za 2018. godinu
 38. Izvješće o radu Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije za 2018. godinu
 39. Izvješće o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2018. godinu
 40. Izvješće o radu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2018. godinu
 41. Izvješće o radu Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2018. godinu
 42. Izvješće o radu Kabineta župana Istarske županije za 2018. godinu
 43. Odluka o prihvaćanju zahtjeva i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine – kč.br. 2520/48 k.o. Rovinj
 44. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija) Lučke uprave Rovinj
 45. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvješća Lučke uprave Rovinj za 2018. godinu
 46. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora za radove na obnovi luke Savudrija
 47. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije
 48. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku zajedničke javne nabave male vrijednosti za usluge izrade marketinške kampanje, planova upravljanja i edukacije za potrebe provođenja projekta KLIM – Kontija – Limski zaljev
 49. Odluka o prihvaćanju III. aneksa ugovora o javnoj nabavi radova na energetskoj obnovi i adaptaciji školske zgrade Osnovne škole Ivana Batelića - Raša
 50. Odluka o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 22. ožujka do 15. travnja 2019. g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. g. (prioritetno područje – promicanje dvojezičnosti i očuvanje kulturne baštine talijanske nacionalne zajednice i drugih nacionalnih manjina)
 51. Odluka izmjeni Odluke o imenovanju članova Tima za provedbu projekta Programa izgradnje Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat – Bašarinka
 52. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave – Izrada geodetskog elaborata
 53. Odluka o načinu donošenja rasporeda i načina rada koordinatora palijativne skrbi i mobilnih palijativnih timova u Istarskoj županiji
 54. Odluka o prihvaćanju izmjena u Programima Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 55. Odluka o odabiru banaka za uključivanje u Program kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2019.“
 56. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku zajedničke javne nabave loživih ulja za potrebe Istarske županije i pojedinačnih naručitelja – sklapanje II. godišnjeg ugovora temeljem okvirnog sporazuma Grupa A)
 57. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za odobrenje radova na sanaciji krovišta školske zgrade Osnovne škole Jože Šurana Višnjan
 58. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge izrade izvedbenog projekta za Društveni centar Pula – faza 3
 59. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga geotehničkog istraživanja sastava morskog dna na lokaciji rta GUC Valelunga u Pulskoj luci u okviru projekta MOSES
 60. Godišnji izvještaj o praćenju onečišćenja zraka na području Istarske županije za 2018. godinu
 61. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata/ programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2019. godinu
 62. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi artroskopskog stupa za Opću bolnicu Pula
 63. Odluka o provođenju postupka zajedničke nabave za: Nabavu loživog ulja (srednje LUS), za naručitelja: Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. Dr. M. Horvat“, Rovinj
 64. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku zajedničke javne nabave velike vrijednosti za nabavu lož ulja za potrebe bolnice „prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj
 65. Odluka o uvjetima objave akata jedinica lokalne samouprave u „Službenim novinama Istarske županije – Bollettino ufficiale della Regione istriana“,