12.06.19. u 10:59

Akti župana - svibanj 2019.

 1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu građevinskih radova na uklanjanju arhitektonskih barijera na plaži u sklopu bolnice „prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj
 2. Zaključak o prihvaćanju Programa poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2019. godinu i objavi Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2019. godinu
 3. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Poreč na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan za 2019. godinu
 4. Odluka o III. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2019. godini
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu osobnih računala
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu klimatizacijskih uređaja s montažom
 7. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi mamografa – digitalne tomosinteze dojke za Opću bolnicu Pula
 8. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti  u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Istarske županije za 2019. godinu
 9. Zaključak o davanju suglasnosti na Poslovnik o radu Upravnog vijeća „Natura Histrica“ – Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije
 10. Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu poduzetničkih kredita u Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2019.“
 11. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata pristiglih između 15. ožujka 2019. i 15. travnja 2019. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini u zdravstvu i socijalnoj skrbi
 12. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa JLS, znanstveno-obrazovnih i istraživačkih institucija, turističkih zajednica, zadružnih asocijacija, strukovnih komora i komorskih udruženja, gospodarsko-interesnih udruženja, agencija u poljoprivredi i ustanova iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodoprivrede
 13. Odluka o objavi Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja  „Poduzetnik – Istarska županija 2019“
 14. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2019. godinu Javne ustanove „Natura Histrica“
 15. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge za angažman 4  vanjska stručnjaka iz zemalja u okruženju za provođenje radionica za članove Vijeća tržišta rada Istarske županije u sklopu projekta  REI II (UP. 01.3.1.01.0021)
 16. Zaključak o sufinanciranju 24- satne pripravnosti Poliklinike za baromedicinu i medicinu rada OXY Pula tijekom turističke sezone 2019. godine
 17. Odluka o davanju kratkoročne pozajmice Zavodu za hitnu  medicinu Istarske županije
 18. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu opreme za potrebe doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj
 19. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu opreme za potrebe doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj
 20. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu opreme za potrebe doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj
 21. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvješća Lučke uprave Poreč za 2018. godinu
 22. Zaključka o raspodjeli sredstava za dodjelu kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu
 23. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge izrade glavnih projekata za rekonstrukciju školske zgrade Osnovne škole Fažana – Faza 1. i Faza 2.
 24. Odluka o ispravku Odluke o davanju kratkoročne pozajmice Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije
 25. Odluka o stavljanju van snage Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge za angažman 4 vanjska stručnjaka iz zemalja u okruženju za provođenje radionica za članove Vijeća tržišta rada Istarske županije u sklopu projekta REI II ( UP.01.3.1.01.0021)
 26. Izvješće o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima, te načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom na području Istarske županije u 2018. godini
 27. Zaključak o dodijeli dodatnih sredstava Ustanovi CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA ISTARSKE ŽUPANIJE METRIS u 2019. godini i sklapanju aneksa Ugovora
 28. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi operacijskih stolova s opremom za Opću bolnicu Pula
 29. Odluka o odabiru ponude za sklapanje II. godišnjeg ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluge čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom
 30. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi mobilnih RTG uređaja za Opću bolnicu Pula
 31. Zaključak o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na Godišnji program rada i razvoja luka i Financijski plan – ispravak za 2019. godinu
 32. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluge za angažman 4 vanjska stručnjaka iz zemalja u okruženju za provođenje radionica za članove Vijeća tržišta rada Istarske županije u sklopu projekta REI II ( UP.01.3.1.01.0021)
 33. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti poštanskih usluga
 34. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za radove na sanaciji krovišta: Učenički dom Pula i Srednja škola Mate Balote Poreč
 35. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na nacrt Sporazuma o razvrgnuću suvlasničke zajednice
 36. Odluka o IV. Izmjenama i dopunama plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2019. godini
 37. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi i montaži stropnih anestezioloških i kirurških sustava, operacijskih lampi i sustava integracije centralnog operacijskog bloka za Opću bolnicu Pula
 38. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praćenje provedbe Regionalnog programa za mlade Istarske županije
 39. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata male vrijednosti u 2019. godini u prioritetnom području: odgoja, obrazovanja, sporta, tehničke kulture i znanosti
 40. Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Istarske županije s objedinjenim izvješćima jedinica lokalne samouprave za 2018. godinu
 41. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa 10. suvlasničkog dijela 71/341 etažno vlasništvo (E-10) kč.br. 1130/Z i kč.br. 1131/Z obje upisane u zk.ul. 7029 k.o. Rovinj
 42. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine označene kao kč.br. 196 zgr., kuća, upisana u zk.ul. 2586 k.o. Grožnjan
 43. Odluka po prigovoru udruge Radničko kulturno umjetničko društvo „Rudar“ Raša protiv Odluke o  izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione istriana za 2019.g.
 44. Odluka po prigovoru udruge Plesni studio „Rosso Latino“ protiv Odluke o  izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana za 2019. godinu
 45. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge produkcije i objave reportaža
 46. Odluka o davanju na korištenje stanova Bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ Rovinj i Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije za potrebe provedbe mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika
 47. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC 5119, Medulin – odvodnja, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 48. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5105, Polari – biciklističke trake, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula
 49. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj uprave za ceste Istarske županije na potpisivanje Ugovora broj 1, temeljem Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5105, Polari – biciklističke trake, s ponuditeljem Cesta d.o.o. Pula