03.12.19. u 13:50

Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom i dopunom uvjeta iz rješenja o okolišnoj dozvoli za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, operatera Kaštijun d.o.o. iz Pule

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 16. stavak 1. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18) te članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je objavilo Informaciju o zahtjevu za izmjenu i dopunu uvjeta iz rješenja o okolišnoj dozvoli za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, operatera Kaštijun d.o.o. iz Pule, KLASA: UP/I-351-02/19-51/01, URBROJ: 517-03-1-3-1-19-2, od 20. studenoga 2019. godine koja je zaprimljena u ovo upravno tijelo 28. studenoga 2019. godine.

Zahtjev za izmjenu ishođenog rješenja o okolišnoj dozvoli, KLASA: UP/I-351-03/14-02/19, URBROJ: 517-06-2-2-14-45 od 3. ožujka 2015. godine, odnosi se na promjenu granične vrijednosti iz uvjeta 2.1 za hlapljive organske spojeve (HOS) iz biofiltra koja je određena temeljem poglavlja 5., NRT-om 41., referentnog dokumenta za određivanje najboljih raspoloživih tehnika za obradu otpada (Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries, August 2006). U predmetnoj tehnici referentnog dokumenta navodi se mogućnost određivanja i veće granične vrijednosti ako nadležno tijelo ocijeni da opterećenje sastavnica okoliša tim stvarima nisu velika.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama nadležnog Ministarstva te dodatno na službenim stranicama Istarske županije i Grada Pule.

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupku obavljat će se sukladno načinu o kojem se javnost obavještava pozivom na uvid u nacrt rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, a može se dostaviti pozivom na KLASU: UP/I-351-03/19-51/01, elektronički na pisarnica@mzoe.hr ili na adresu Ministarstva zaštite okoliša i eneregetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (Https://mzoe.gov.hr).

Informacija