12.02.20. u 11:23

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Luka Karigador-Brtonigla“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 17. veljače 2020. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Luka Karigador-Brtonigla“.

Javna rasprava traje najmanje 30 dana odnosno do 18. ožujka 2020. godine.
Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s nadležnim Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Brtonigla - Verteneglio.

Za vrijeme trajanja javne rasprave jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost bit će dostupni javnosti u trajanju od najmanje 30 dana, odnosno od 17. veljače 2020. godine do 18. ožujka 2020. godine u prostorijama vijećnice Općine Brtonigla, Trg. Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla, svakog radnog dana od 07,00  do 15,00 sati.

Sažetak za javnost bit će dostupan javnosti u trajanju od najmanje 30 dana, odnosno od 17. veljače 2020. godine do 18. ožujka 2020. godine, u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati,

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost  bit će dostupni javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoe.gov.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr, te Općine Brtonigla - Verteneglio – www.brtonigla-verteneglio.hr.

Javno izlaganje Studije održat će se 27. veljače 2020. godine u prostorijama Zajednice Talijana Općine Brtonigla, Ulica Svetog Križa 2, 52474 Općina Brtonigla (Verteneglio), s početkom u 17,00 sati.

Izlaganju  će biti nazočni predstavnici investitora, trgovačkog društva Liderato mare d.o.o., iz Umaga i predstavnici izrađivača Studije, DLS d.o.o. iz Rijeke, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 18. ožujkom 2020. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.