03.03.20. u 15:22

Grad Pula - Obavijest o izradi X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ Republike Hrvatske br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Grad Pula-Pola putem Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI
X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanisitčkog plana Grada Pule

Gradsko vijeće grada Pule na svojoj je sjednici održanoj 19. veljače 2020. godine donijelo Odluku o izradi X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanisitčkog plana Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule br. 2/20 od 20.02.2020.).
Detaljnije obavijesti o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti na adresi Grad Pula-Pola, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Forum 2/I, na telefon 052/371 850 ili kroz mrežne stranice Grada Pule na web adresi www.pula.hr.

Poveznica na prilog (pdf dokument):

Odluka o izradi X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule