04.03.20. u 11:01

Određuje se privremeni zastupnik u osobi Enisi Čindrak Karalić, diplomiranoj pravnici iz Umaga, Valica 25g, sljedećim osobama ...

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, povodom prijedloga trgovačkog društva ISTARSKI VODOVOD d.o.o., za proizvodnju i distribuciju vode Sv. Ivan 8, Buzet, OIB: 13269963589, zastupano po direktoru Mladenu Nežić, dipl.građ. za planirani zahvat u prostoru – građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – vodni ogranak Čepljani – Šverki – Koreniki, 3. skupine, na temelju odredbe članka 34. stvaka 1. 2. i 3.  Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), d o n o s i

Z A K L J U Č A K

Preuzmite cijeli sadržaj (pdf dokument)