15.07.20. u 12:54

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika, za Karolinu Šuman - predmet: Albanež d.o.o. Pomer, nepotpuno izvlaštenje radi izgradnje i održavanja građevine komunalne infrastrukture - vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) 2. skupine, u

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Istarske županije, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, u upravnom postupku nepotpunog izvlaštenja (ustanovljenjem prava služnosti) nekretnina u k.o. Premantura, radi izgradnje i održavanja građevine komunalne infrastrukture – vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) 2. skupine, u dijelu naselja Premantura, po prijedlogu trgovačkog društva "Albanež d.o.o. Pomer", Pomer 1, Pula, zastupanog po odvjetnici Vesni Selak iz Pule, Flanatička 11, na temelju članka 34. stavka 1. i 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj: 47/09.) donosi

Z A K LJ U Č A K

Preuzmite cijeli dokument (PDF)