21.07.20. u 07:51

Informacija: Rezultati petog ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2020. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je V uzorkovanje mora u ovoj godini proveo u periodu od 13. do 15. srpnja 2020. godine. Ukupno je uzorkovano more na 215 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od  20.8 ºC do  25.4 ºC, dok se temperatura zraka kretala od  20 ºC do 28 ºC.
 
Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 213 mjernih točaka odnosno u 99.07 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, a na dvije mjerne postaji (Medulin, Pomer – plaža prema ACY Marini i Umag, TN Stella Maris – Laguna ispod aquagana), odnosno 0.93% zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.

Na temelju rezultata mikrobioloških pokazatelja određuje se pojedinačna, godišnja i konačna ocjena mora za kupanje koje se objavljuju na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koju razvija i održava Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Aplikacija je dostupna putem sljedeće poveznice http://www.izor.hr/kakvoca.