14.09.20. u 12:59

Usvaja se prijedlog Grada Poreča-Parenzo, za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti k.č. br. 2959/1, ..., 2990/8, k.o. Poreč

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, izdvojeno mjesto rada Poreč, povodom prijedloga Grada Poreča-Parenzo, za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Poreč, radi izgradnje infrastrukture i prometnica zone Finida u Poreču-Parenzo, na temelju čl.59. Zakona o općem upravnom postupku, ( NN br.47/09 ), a u vezi s čl. 27. st.3. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17 i 98/19) donosi

R  J  E  Š  E  NJ  E

Preuzmite cijeli dokument (PDF)