14.09.20. u 13:03

Usvaja se prijedlog društva Odvodnja Poreč d.o.o., Poreč, Mlinska 1, OIB:67294322519 za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina k.č. zgr. 232, k.č. br. 3367/1, ..., 3378/1, k.o. Žbandaj

Istarska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć, Poreč, povodom prijedloga društva Odvodnja Poreč d.o.o. za djelatnost javne odvodnje, Poreč, Mlinska 1 OIB: 67294322519, za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Žbandaj za koje namjerava podnijeti prijedlog za nepotpuno izvlaštenje radi građenja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda-kanalizacijska mreža naselja Montižana (gravitacijski kolektori, tlačni cjevovod i crpna stanica Montižana), 3.skupine, na temelju čl.59. Zakona o općem upravnom postupku (NN br.47/09), a u vezi s čl. 27.st.3. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ( NN 74/14, 69/17 i 98/19) donosi

R J E Š E NJ E

Preuzmite cijeli dokument (PDF)