Akti Župana

12.11.2018.Akti župana - listopad 2018.

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione...

05.10.2018.Akti župana - rujan 2018.

Odluka o izmjeni Odluke o davanju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu KAŠTIJUN d.o.o. PulaZaključak o nekorištenju prava prvokupa ½ dijela nekretnine označene kao k.č. br. 758 povr. 97 m2,...

05.09.2018.Akti župana - kolovoz 2018.

Odluka o sklapanju ugovora na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola za školsku godinu 2018/2019 nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava – GRUPA 1...

14.08.2018.Akti župana - srpanj 2018.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Nacionalne strategije za suzbijanje zlouporabe droga za razdoblje od 2012. do 2017. godine i Nacionalnog akcijskog plana za suzbijanje zlouporabe droga za...

06.07.2018.Akti župana - lipanj 2018.

Odluka o osnivanju i imenovanju stručnog projektnog tima za provedbu projekta „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Ivana Batelića - Raša na adresi Ivana Batelića 1, Raša“, ref.br....

20.06.2018.Akti župana - svibanj 2018.

Prijedlog izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Brijuni Rivijera d.o.o.Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu...

21.05.2018.Akti župana - travanj 2018.

Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopunama  Pravilnika o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija) Lučke uprave Umag-Novigrad,Odluka o odabiru ponude...

12.04.2018.Akti župana - ožujak 2018.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga upravljanja arhivskim i registraturnim gradivom,Zaključak o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu kč.br. 39/13, vrt, upisanu u zk.ul. 734,...

08.03.2018.Akti župana - veljača 2018.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave, za nabavu usluge popravka i održavanja rashladnih skupina i centralnog grijanja,Zaključak o imenovanju voditelja projekta, te članova Upravljačkog...

12.02.2018.Akti župana - siječanj 2018.

Odluka o prihvaćanju prijedloga 3. aneksa Ugovora o uslugama izrade idejnog projekta i studije izvodljivosti za sustav navodnjavanja Čepić polje,Odluka o prihvaćanju prijedloga 2. aneksa Ugovora o...

Prikazani rezultati od 1 do 10 od ukupno 190


<< Prva < Prethodna 1-10 11-20 21-30 Sljedeća > Posljednja >>