Djelokrug poslova Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu:

  • Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu obavlja stručne i analitičke poslove gospodarenja ustanovama kojima je osnivač Županija,
  • prati stanje i predlaže mjere u području stipendiranja studenata,
  • obavlja poslove iz djelokruga za djelatnosti obrazovanja, brige o djeci, sporta i tehničke kulture Županije, drugih organizacija, udruga i drugih pravnih subjekata koji su od važnosti za Županiju kao cjelinu.
  • Prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela  iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju.
  • Usmjerava poslove ustanova i drugih pravnih subjekata, obavlja druge poslove sukladno zakonu, aktima Skupštine i Župana.