Djelokrug poslova Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu:

  • obavlja stručne i analitičke poslove gospodarenja ustanovama u vlasništvu Županije,
  • prati stanje i predlaže mjere u području stipendiranja učenika i studenata,
  • obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga za djelatnosti obrazovanja, brige o djeci, tjelesne kulture, informiranja, sporta i tehničke kulture Županije, asocijacije amaterizma, drugih organizacija, udruga i drugih pravnih subjekata koji su od važnosti za Županiju kao cjelinu,
  • prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju,
  • usmjerava  poslove ustanova i drugih pravnih subjekata, obavlja druge poslove sukladno zakonu, aktima Skupštine i Župana.