Djelokrug poslova Upravnog odjela za proračun i financije:

 • obavlja poslove ustroja i organizacije proračunsko-računovodstvenog sustava Istarske župnije, planiranja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka sukladno zakonskoj regulativi i zadanim smjernicama,v
 • vodi financijsko poslovanje,
 • obavlja računovodstveno-financijske poslove,  postupke vezane za zaduživanje proračuna, te priprema prijedloge za izdavanje suglasnosti za zaduživanje proračunskih korisnika
 • obavlja poslove vođenja propisanih knjigovodstvenih evidencija,
 • prati naplatu proračunskih prihoda,
 • vrši kontrolu ulazne financijske dokumentacije,
 • vrši obračun plaća i naknada
 • obavlja poslove platnog prometa,
 • prati stanje obveza i izvršavanja javnog duga,
 • prati izvršavanje projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),
 • organizira popis imovine (inventure),
 • ažurira stanje imovine i potraživanja.

U poslovima koji su vezani za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda:

 • vrši poslove utvrđivanja i naplate vlastitih poreza Županije,
 • utvrđivanje i naplatu poreza za jedinice lokalne samouprave,
 • vodi postupke prisilne naplate u svrhu naplate poreza

Izrađuje nacrte proračunskih dokumenata za izvršno i predstavničko tijelo, te zakonom propisana izvješća o izvršenju proračuna o kojima izvještava i nadležne institucije (Ministarstvo financija, Državni ured za reviziju, Financijsku agenciju).