Djelokrug poslova Upravnog odjala za turizam:

  • prati i koordinira aktivnosti  u svezi provedbe Master plana razvoja turizma Istre,
  • usmjerava aktivnosti na izradi Sustava poticaja kvalitete,
  • osigurava uredno izvršavanje svih financijskih obveza prema bankama kao i praćenje investicija kod kreditoprimaca,
  • obilazak i praćenje postojećih subjekata u svim vidovima razvojnih turističkih projekata, logistička potpora i edukacija zainteresiranih subjekata u razvojnim programima, obilazak potencijalnih novih, savjetodavna uloga,
  • promovira razvojne turističke projekte (sajmovi, tiskovne konferencije, prezentacije, internet, e-mailing),
  • prati  domaće i inozemne novinare u izradi reportaža o razvojnim turističkim projektima Istre,
  • provodi organizacijske promjene radi usklađivanja procesa rada s aktualnom zakonskom regulativom,
  • izvješćuje Skupštinu Županije, nadležna  tijela vlasti i javnost o stanju u djelatnosti, te obavlja savjetodavnu pomoć i komunikaciju (horizontalno i vertikalno).
  • kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju.