Djelokrug poslova:

Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju obavlja:

  • poslove pripreme i provođenja aktivnosti vezanih uz izradu analiza i podloga radi pripreme prijedloga za veću decentralizaciju (regionalizaciju), jačanja samostalnosti i odgovornosti lokalne samouprave, uključujući i pripremu prijedloga izmjena zakona i propisa u svezi s tim, te provodi aktivnosti u svezi izrade prijedloga kojima se vrši pojednostavljenje propisa radi smanjivanja administrativnih i drugih prepreka u razvoju lokalne samouprave i poticanju poduzetništva i regionalnog razvitka.
  • prati provođenje pozitivnih propisa Republike Hrvatske te osigurava jedinstvenu praksu u primjeni propisa od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga županije i jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji, kao i općih propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Istarske županije, pruža pravnu pomoć jedinicama lokalne samouprave te upravnim tijelima i službama Istarske županije, te istima daje savjete i mišljenja u pitanjima iz nadležnosti područne (regionalne) ili lokalne samouprave, organizira i provodi stručne edukacije za djelatnike lokalne samouprave na području županije. Kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranje financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju.
  • poslove koji se odnose na uspostavu jedinstvene prakse u primjeni zakona i drugih propisa u jedinicama lokalne samouprave u Istarskoj županiji, davanje smjernica radi jačanja koordinativne uloge županije u obavljanju poslova i provedbi propisa donesenih od strane predstavničkog tijela Istarske županije, jačanje međusobne suradnje i povezivanja jedinica lokalne samouprave u županiji.
  • provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima, provodi postupak i rješava u upravnim stvarima u drugom stupnju, po podnesenim žalbama na upravna rješenja koja upravna tijela jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije donose u svom samoupravnom djelokrugu – u oblasti komunalnog gospodarstva, socijalne skrbi, lokalnih poreza i drugim oblastima, sukladno posebnim propisima, te obavlja poslove pravnog zastupanja županije pred sudovima, upravnim i drugim javnopravnim tijelima.
  • poslove uredskog poslovanja (pisarnice) za potrebe upravnih odjela i službi županije.
  • upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, izdavanje lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, uporabnih dozvola, dozvola za uklanjanje i drugih akata predviđenih zakonskim propisima kojima se regulira prostorno uređenje i gradnja.