Djelokrug poslova Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske integracije:

 • obavlja poslove vezane uz bilateralnu i drugu suradnju Istarske županije  s regijama u inozemstvu,
 • priprema sporazume o suradnji, te održava suradnju s regijama s kojima Istarska županija ima potpisane sporazume o suradnji,
 • obavlja poslove vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama kao i aktivnosti proizašlih iz članstva u međunarodnim organizacijama, a u sklopu europskih integracija obavlja poslove informiranja i edukacije građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o procesima europskih integracija,
 • surađuje na pripremi i implementaciji međunarodnih projekata,
 • koordinira poslove i prati rad ostalih upravnih tijela na pripremi i implementaciji projekata,
 • kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice) iz područja nadležnosti, te osiguranju financijskih, tehničkih i kadrovskih preduvjeta za njihovu pripremu i realizaciju,
 • obavlja poslove vezane uz participaciju u europskim programima,
 • koordinira rad Ureda Istarske županije u Bruxellesu,
 • obavlja poslove suradnje s istarskim iseljenicima,
 • izdaje informativno glasilo o poslovima međunarodne suradnje,
 • sudjeluje u organizaciji stručnih skupova,
 • promovira europske vrijednosti,
 • organizira izložbe i promocije projekata financiranih iz europskih sredstava i donacija,
 • obavlja druge poslove propisane zakonom, odlukom Županijske skupštine ili nalogom Župana