Zaštita i spašavanje Istarske županije

"Istarska županija, najzapadnija je hrvatska županija koja uključuje najveći dio Istarskog poluotoka (2820 od 3160 km²) i čini oko 4,98% površine RH.  Prema popisu stanovništva iz 2011. g. broji 208.055 stanovnika, sastoji se od 10 gradova i 31 općine, a upravno sjedište joj je grad Pazin. Zauzima vrlo značajnu ulogu u turizmu RH i jedna je od vodećih turističkih destinacija.

Donošenjem Zakona o zaštiti i spašavanju 26. studenog 2004. g., u Republici Hrvatskoj ustrojen je novi sustav zaštite i spašavanja «temeljen na podjeli odgovornosti između lokalne i područne samouprave i države, s osloncem na profesionalne snage sposobne za trenutno djelovanje, kad je to potrebno, te s pričuvom koja se može brzo aktivirati po potrebi i učinkovito uključiti u akcije».

Osnivanjem Državne uprave za zaštitu i spašavanje koja je preuzela ustrojavanje i organizaciju sustava zaštite i spašavanja na državnoj razini i osigurala supsidijarnost u upravljanju velikim katastrofama, osigurana je i teritorijalna prisutnost na području čitave države, ustrojavanjem Područnih ureda. Isti su preuzeli poslove od organizacije dojavnog sustava 112 do inspekcijskih nadzora nad radom lokalne samouprave i drugih subjekata u poslovima vatrogastva i poslovima zaštite i spašavanje. 

Veliki dio poslova i obveza spušten je na lokalnu i regionalnu samoupravu, te     temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju, jedinice lokalne i područne samouprave u svojim okvirima uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje. Obzirom na to da  Istarska županija godinama visoko pozicionira pitanje sigurnosti ljudi i materijalnih dobara zbog djelotvornosti i racionalnosti obavljanja poslova zaštite i spašavanja jedinstveno za razinu općina, gradova te Županije, prva u Republici Hrvatskoj ustrojava Službu za zaštitu i spašavanje pri Vatrogasnoj zajednici Istarske županije. Služba je ustrojena 01.01.2006. godine, i od tada svojom stručnošću i kvalitetnim radom uspjela je uspostaviti kvalitetan sustav zaštite i spašavanja u Istarskoj županiji. Sve udruge građana koje se bave zaštitom i spašavanjem uvezane su u jedinstven sustav, koji nadopunjuje profesionalne snage zaštite i spašavanja. Takav sustav zaštite i spašavanja jedinstven je u državi, te mnoge županije i gradovi slijede primjer Istarske županije.

Osnovna zadaća Službe zaštite i spašavanja je stručna i racionalna ispomoć tijelima lokalne i regionalne samouprave uvijek u okvirima Zakonskih prava i obveza. Ti poslovi podrazumijevaju administrativnu i operativnu funkciju.
Administrativna funkcija podrazumijeva  pripremu radnih materijala, prijedloga dokumenata i raznih akata za tijela lokalne i regionalne samouprave.

Tijela jedinica lokalne i područne samouprave imaju obvezu utvrđivanja operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje, utvrđivanja izvora i načina financiranja, osiguravanja uvjeta za premještanje, zbrinjavanje i izvršavanja drugih poslova zaštite i spašavanja. Služba zaštite i spašavanja omogućava i suradnju s državnim tijelima i pravnim osobama u smislu stručno – analitičkih poslova kod prikupljanja podataka i sudjelovanja pri izradi / usvajanju procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja. Obzirom da su ti dokumenti postali temelj sustava zahtijevaju podrobnu analizu svake stavke pri usvajanju i kasnije stručnu razradu pri primjeni istih u praksi. Najveća novina u novoj organizaciji je svakako zapovjedna odgovornost čelnika jedinica lokalne i regionalne samouprave koji postaju zapovjednici  gdje rukovode i zapovijedaju operativnim snagama. To u praksi znači da je čitava akcija zaštite i spašavanja i sve uključene snage pod zapovjedništvom općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana. Uloga Službe u tom slučaju je stručna pomoć, počevši od obavljanja administrativno-stručnih poslova za potrebe zapovjedništva Civilne  zaštite,  Stožera zaštite i spašavanja  do koordinacije i stručno tehničkih poslova na suradnji sa sustavima zaštite i spašavanja susjednih općina, gradova do Županije.

Takva organizacija lokalnoj samoupravi osigurava direktno sudjelovanje u svim poslovima zaštite i spašavanja na svom području odgovornosti uz istodobnu uvezanost s drugim jedinicama lokalne samouprave i stručnu podršku što je kao takvo prepoznato i prihvaćeno.

Od osnivanja Službe za zaštitu i spašavanje Vatrogasne zajednice Istarske županije kroz Sporazume o obavljanju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti lokalne samouprave, poslove su im povjerili Istarska županija, svih deset istarskih gradova i 29 općina .

Služba za zaštitu i spašavanje u suradnji s Istarskom županijom i gradom Pula, organizira regionalnu manifestaciju "Dane zaštite i spašavanja" gdje se okupljaju stručnjaci iz područja sigurnosti, sa svrhom stalnog unapređenja sustava zaštite i spašavanja. Na tim susretima okupljaju se  pored pravnih osoba koje se bave sustavom zaštite i spašavanje profesionalno i brojne udruge građana kao što su Dobrovoljna vatrogasna društva, HGSS, Crveni križ, speleolozi, ronioci, izviđači i ostale udruge, gdje prezentiraju svoje brojne aktivnosti kroz pokazne vježbe, sastanke, a sve s ciljem što kvalitetnijeg sustava zaštite i spašavanja u Istarskoj županiji.

Osim, ove manifestacije, kroz koju se promiče svijest o sustavu zaštite i spašavanja, Služba Zaštite i spašavanja Istarske županije uspostavila je  i međuregionalnu suradnju sa susjednim službama kao što su Civilna zaštita talijanske regije Friuli Venezia Giulia, te s Civilnom zaštitom Republike Slovenije i to područja Kopar, Nova Gorica i Postojna.

Na  inicijativu Službe zaštite i spašavanja Istarske županije, osnovana je i Koordinacija djelatnika koji se bave poslovima zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj. Danas, ta Koordinacija obuhvaća predstavnike iz većine županija, te većih gradova u Republici Hrvatskoj.