08.05.19. u 15:20

Pazin - Koordinacija Stožera civilne zaštite Pazinštine

Sukladno odredbama iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini, u Velikoj vijećnica Grada Pazina, održana je 30. travnja 2019. godine Koordinacija Stožera civilne zaštite Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Motovun, Tinjan, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi o provođenju pripremnih aktivnosti za ovogodišnju protupožarnu  sezonu.
Koordinaciji Stožera  Pazinštine, osim članova Stožera prisustvovali su i predstavnici  subjekata kojima je civilna zaštita redovna djelatnost, a koji se prema potrebi uključuju u aktivnosti civilne zaštite na podrčju Grada Pazina i Općina.
Na Koordinaciji Stožera prihvaćeni su Planovi rada svih Stožera u pripremi protupožarne sezone 2019. godine prema zadacima iz Prijedloga programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini, a sve u cilju osiguravanja potpune spremnosti svih pravnih subjekata koji izvršavaju zadaće iz Programa.
Usvojeni su Prijedlozi planova operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Pazina i Općina, koje donose gradonačelnik Grada Pazina i načelnici Općina za svoje područje.
Zaključak je Koordinacije Stožera da su sve operativne snage i drugi subjekti spremni za provođenje aktivnosti na izvršavanju svojih zadaća u pripremi ovogodišne požarne sezone.