Ujedinjeni narodi

1.1. Povelja Ujedinjenih naroda sa Statutom Međunarodnog suda (Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice), potpisana u San Franciscou 26. lipnja 1945., stupila na snagu 24. listopada 1945., s izmjenama koje su stupile na snagu 31. kolovoza 1965., 12. lipnja 1968. i 24. rujna 1973. godine.

Republika Hrvatska stranka je Povelje Ujedinjenih naroda od 22. svibnja 1992. godine.

 • Odluka o objavljivanju Povelje Ujedinjenih naroda sa Statutom Međunarodnog suda (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 15. od 16.12.1993. i broj 7. od 02.08.1994. – ispravak)

1.2. Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), usvojena na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, 9. prosinca 1948. godine, rezolucija broj 260 A (III), stupila na snagu 12. siječnja 1951. godine.

Službeni prijevod teksta Konvencije objavljen je u “Službenom vjesniku Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije” i još uvijek je jedini službeni prijevod.

Republika Hrvatska stranka je Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida od 8. listopada 1991. godine.

 • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 15.10.1993.)
 • Ukaz o ratifikaciji Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (“Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije” broj 2. od 15.07.1950.)

1.3. Opća deklaracija o ljudskim pravima (Universal Declaration of Human Rights), usvojena i proglašena na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, 10. prosinca 1948. godine, rezolucija broj 217 A (III).

Deklaracija je značajan međunarodni instrument (koji nije pravno obvezujući), a čija načela Republika Hrvatska ugrađuje u zakone i praksu državnih tijela.

 • Odluka o objavi Opće deklaracije o ljudskim pravima (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 27.11.2009.)

1.4. Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination), usvojena na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, 21. prosinca 1965. godine, rezolucija broj 2106 A (XX), stupila na snagu 4. siječnja 1969. godine.

Republika Hrvatska stranka je Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije od 8. listopada 1991. godine.

 • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 15.10.1993.)
 • Ukaz o proglašenju Zakona o ratifikaciji Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i Zakon o ratifikaciji Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (“Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije” broj 31. od 19.07.1967.)
 • Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije / Convention internationale sur l’elimination de toutes les formes de discrimination raciale (“Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – međunarodni ugovori i drugi sporazumi” broj 6. od 20.07.1967.)

1.5. Konvencija o nezastarijevanju ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti (Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity), usvojena na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, 26. studenoga 1968. godine, rezolucija broj 2391 (XXIII), stupila na snagu 11. studenoga 1970. godine.

Republika Hrvatska stranka je Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije od 8. listopada 1991. godine.

 • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 15.10.1993.)
 • Uredba o ratifikaciji Konvencije o nezastari ratnih zločina i zločina protiv čovječanstva (“Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – međunarodni ugovori i drugi sporazumi” broj 50. od 12.11.1970.)

1.6. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (International Covenant on Civil and Political Rights), usvojen na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, 16. prosinca 1966. godine, rezolucija broj 2200 A (XXI), stupio na snagu 23. ožujka 1976. godine.

Službeni prijevod teksta Međunarodnog pakta objavljen je u “Službenom listu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije” i još uvijek je jedini službeni prijevod.

Republika Hrvatska stranka je Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima od 8. listopada 1991. godine.

 • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 15.10.1993.)
 • Ukaz o proglašenju Zakona o ratifikaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Zakon o ratifikaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (“Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije” broj 7. od 04.02.1971.)

1.7. Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights), usvojen na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, 16. prosinca 1966. godine, rezolucija broj 2200 A (XXI), stupio na snagu 23. ožujka 1976. godine.

Republika Hrvatska stranka je Fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima od 12. siječnja 1996. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima i Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 7. od 21.06.1995.)

1.8. Članak 41. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (Article 41 of the International Covenant on Civil and Political Rights), usvojen na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, 16. prosinca 1966. godine, rezolucija broj 2200 A (XXI), stupio na snagu 23. ožujka 1976. godine.

Republika Hrvatska priznaje nadležnost Odbora za prava čovjeka, sukladno odredbama Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju članka 41. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima od 16. prosinca 1966. godine i Zakon o potvrđivanju članka 41. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima od 16. prosinca 1966. godine (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 7. od 21.06.1995.)

1.9. Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), usvojen na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, 16. prosinca 1966. godine, rezolucija broj 2200 A (XXI), stupio na snagu 3. siječnja 1976. godine.

Službeni prijevod teksta Međunarodnog pakta objavljen je u “Službenom listu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije” i još uvijek je jedini službeni prijevod.

Republika Hrvatska stranka je Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima od 8. listopada 1991. godine.

 • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 15.10.1993.)
 • Ukaz o proglašenju Zakona o ratifikaciji Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima i Zakon o ratifikaciji Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (“Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije” broj 7. od 04.02.1971.)

1.10. Deklaracija o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim ili jezičnim manjinama (Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious or Linguistic Minorities), usvojena i proglašena na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, 18. prosinca 1992. godine, rezolucija broj 47/135.

Deklaracija je značajan medunarodni instrument (koji nije pravno obvezujući), a čija načela Republika Hrvatska ugrađuje u zakone i praksu državnih tijela.

1.11. Ugovor o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava, potpisan u New Yorku 6. lipnja 2000. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava i Zakon o potvrđivanju Ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 11. od 19.10.2001.)