Organizacija Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu - UNESCO

2.1. Konvencija o osnivanju Organizacije Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (Convention on Establishing the United Nations Education, Science and Culture Organization ), potpisana u Londonu 16. studenoga 1945. godine, stupila na snagu 4. studenoga 1946. godine.

Republika Hrvatska stranka je Konvencije o osnivanju Organizacije Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO) od 1. lipnja 1992. godine.

 • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije) (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 6. od 06.06.1994.)
 • Ukaz o proglašenju Zakona o ratifikaciji Konvencije o osnivanju Organizacije Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu i Zakon o ratifikaciji Konvencije o osnivanju Organizacije Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (“Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije” broj 6/1951)

2.2. Sporazum za olakšanje međunarodnog prometa vizualnog i auditivnog materijala, prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera (Agreement for Facilitating the International Circulation of Visual and Auditory Materials of an Educational, Scientific and Cultural Character ), usvojen u Beirutu 10 prosinca 1948. godine, otvoren za potpisivanje u New Yorku 15. srpnja 1949. godine, stupio na snagu 12. kolovoza 1954. godine.

Republika Hrvatska stranka je Sporazuma za olakšanje međunarodnog prometa vizualnog i auditivnog materijala, prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera od 8. listopada 1991. godine.

 • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 4. od 28.04.1994.)
 • Ukaz o proglašenju Zakona o ratifikaciji Sporazuma za olakšanje međunarodnog prometa vizualnog i auditivnog materijala, prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera i Zakon o ratifikaciji Sporazuma za olakšanje međunarodnog prometa vizualnog i auditivnog materijala, prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera (“Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije” broj 18/1952)

2.3. Sporazum o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera (Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials ), usvojen u New Yorku 22. studenoga 1950. godine, stupio na snagu 21. svibnja 1952. godine.

Republika Hrvatska stranka je Sporazuma o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera od 8. listopada 1991. godine.

 • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 4. od 28.04.1994.)
 • Ukaz o proglašenju Zakona o ratifikaciji Sporazuma o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera i Zakon o ratifikaciji Sporazuma o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera (“Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije” broj 18/1952)

2.4. Konvencija o borbi protiv diskriminacije u prosvjeti (Convention Against Discrimination in Education ), usvojena na Općoj konferenciji Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) u Parizu, 14. prosinca 1960. godine, stupila na snagu 22. svibnja 1962. godine.

Republika Hrvatska stranka je Konvencije o borbi protiv diskriminacije u prosvjeti od 8. listopada 1991. godine.

 • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 15.10.1993.)
 • Ukaz o proglašenju Zakona o ratifikaciji Konvencije o borbi protiv diskriminacije u prosvjeti i Zakon o ratifikaciji Konvencije o borbi protiv diskriminacije u prosvjeti (“Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – međunarodni ugovori i drugi sporazumi” broj 4/1964)

2.5. Konvencija o mjerama zabrane i sprječavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara (Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property ), usvojena na Općoj konferenciji Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) u Parizu, 14. studenoga 1970. godine, stupila na snagu 24. travnja 1972. godine.

Republika Hrvatska stranka je Konvencije o mjerama zabrane i sprječavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara od 8. listopada 1991. godine.

 • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 15.10.1993.)
 • Uredba o ratifikaciji Konvencije o mjerama za zabranu i sprečavanje nedopuštena uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara (“Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije - međunarodni ugovori i drugi sporazumi” broj 50 od 20.09.1973.).

2.6. Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage ), usvojena na Općoj konferenciji Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) u Parizu, 16. studenoga 1972. godine, stupila na snagu 17. prosinca 1975. godine.

Republika Hrvatska stranka je Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine od 8. listopada 1991. godine.

 • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 15.10.1993.)
 • Ukaz o proglašenju Zakona o ratifikaciji Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine  i Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine  (“Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije” broj 56. od 08.11.1974.)

2.7. Protokol uz Sporazum o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera od 22. studenoga 1950. godine (Protocol to the Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials of 22 November 1950 ), usvojen u Nairobiu 26. studenoga 1976. godine, stupio na snagu 2. siječnja 1982. godine.

Republika Hrvatska stranka je Protokola uz Sporazum o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera od 8. listopada 1991. godine.

 • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 4. od 28.04.1994.)
 • Ukaz o proglašenju Zakona o ratifikaciji Protokola uz Sporazum o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera od 22. studenoga 1950. godine i Zakon o ratifikaciji Protokola uz Sporazum o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera od 22. studenoga 1950. godine (“Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – međunarodni ugovori i drugi sporazumi” broj 7/1981)

2.8. Konvencija o priznavanju visokoškolskih studija, diploma u državama područja Europe (Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States Belonging to the Europe Region ), usvojena u Parizu 21. prosinca 1979. godine, stupila na snagu 19. veljače 1982. godine.

Republika Hrvatska stranka je Konvencije o priznavanju visokoškolskih studija, diploma u državama područja Europe od 8. listopada 1991. godine.

 • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 15.10.1993.)
 • Ukaz o proglašenju Zakona o ratifikaciji Konvencije o priznavanju visokoškolskih studija, diploma u državama područja Europe i Zakon o ratifikaciji Konvencije o priznavanju visokoškolskih studija, diploma u državama područja Europe (“Službeni list Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije - međunarodni ugovori i drugi sporazumi” broj 10/1977)

2.9. Konvencija o priznava nju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region), usvojena u Lisabonu 11. trav nja 1997. godine, stupila na snagu 1. veljače 1999. godine.

Republika Hrvatska stranka je Konvencije o priznava nju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe od 1. prosinca 2002. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđiva nju Konvencije o priznava nju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe i Zakon o potvrđiva nju Konvencije o priznava nju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 9. od 23.07.2002.)
 • Objava o stupanju na snagu Konvencije o priznava nju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 15. od 23.12.2002.)

2.10. Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine (Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage), usvojena na Općoj konferenciji Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) u Parizu, 2. studenoga 2001. godine, nije još stupila na snagu.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine i Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 10. od 27.10.2004.)

2.11. Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), usvojena na Općoj konferenciji Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) u Parizu, 17. listopada 2003. godine, stupila na snagu 20. travnja 2006. godine.

Republika Hrvatska stranka je Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine od 20. travnja 2006. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine i Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 5. od 15.06.2005.)
 • Objava o stupanju na snagu Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 5. od 09.05.2007.)

2.12. Konvencija o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja (Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions), usvojena na Općoj konferenciji Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) u Parizu, 20. listopada 2005. godine, stupila na snagu 18. ožujka 2007. godine.

Republika Hrvatska stranka je Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja od 18. ožujka 2007. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja i Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 5. od 14.06.2006.)
 • Objava o stupanju na snagu Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 5. od 09.05.2007.)