Vijeće Europe

3.1. Statut Vijeća Europe (Statute of the Council of Europe), usvojen u Londonu 5. svibnja 1949. godine, stupio na snagu 3. kolovoza 1949. godine.

Na temelju pristupa i sukladno članku 4. navedenog Statuta, Republika Hrvatska članica je Vijeća Europe od 6. studenoga 1996. godine.

 • Odluka o objavi Statuta Vijeća Europe (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 8. od 09.06.1998. i broj 9. od 07.07.1998. – ispravak)

3.2. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), usvojena u Rimu 4. studenoga 1950. godine, stupila na snagu 3. rujna 1953. godine; dopunjena prema odredbama Protokola broj 11. uz Konvenciju, koji je usvojen u Strasbourgu 11. svibnja 1994. godine i stupio na snagu 1. studenoga 1998. godine.

Republika Hrvatska stranka je Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda od 5. studenoga 1997. godine, a prema odredbama Protokola broj 11. uz Konvenciju od 1. studenoga 1998. godine.

 • Objava pročišćenih tekstova Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Protokola broj 1., Protokola broj 4., Protokola broj 6. i Protokola broj 7. uz Konvenciju (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 6. od 18.05.1999. – pročišćeni tekst i broj 8. od 07.07.1999. – ispravak)

3.3. Europska kulturna konvencija (European Cultural Convention), usvojena u Parizu 19. prosinca 1954. godine, stupila na snagu 5. svibnja 1955. godine.

Republika Hrvatska stranka je Europske kulturne konvencije od 27. siječnja 1993. godine.

 • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije) (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 6. od 06.06.1994.)
 • Uredba o objavi Europske kulturne konvencije (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 1. od 26.01.1999.)

3.4. Europska okvirna konvencija o prekograničnoj suradnji između teritorijalnih jedinica ili vlasti (European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities), usvojena u Madridu 21. svibnja 1980. godine, stupila na snagu 22. prosinca 1981. godine.

Republika Hrvatska stranka je Europske okvirne konvencije o prekograničnoj suradnji između teritorijalnih jedinica ili vlasti od 18. prosinca 2003. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Europske okvirne konvencije o prekograničnoj suradnji između teritorijalnih jedinica ili vlasti i Zakon o potvrđivanju Europske okvirne konvencije o prekograničnoj suradnji između teritorijalnih jedinica ili vlasti (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 10. od 06.06.2003.)
 • Objava o stupanju na snagu Europske okvirne konvencije o prekograničnoj suradnji između teritorijalnih jedinica ili vlasti (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 16. od 17.10.2003.)

3.5. Konvencija o zaštiti arhitektonskog blaga Europe (Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe ), usvojena u Granadi 3. listopada 1985. godine, stupila na snagu 1. prosinca 1987. godine.

Republika Hrvatska stranka je Konvencija o zaštiti arhitektonskog blaga Europe od 27. siječnja 1993. godine.

 • Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije) (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 6. od 06.06.1994.)
 • Ukaz o proglašenju Zakona o ratifikaciji Konvencije o zaštiti arhitektonskog blaga Europe i Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaštiti arhitektonskog blaga Europe (“Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – međunarodni ugovori” broj 4/1991)

3.6. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (European Charter of Local Self-Government), usvojena u Strasbourgu 15. listopada 1985. godine, stupila na snagu 1. veljače 1998. godine.

Republika Hrvatska stranka je Europske povelje o lokalnoj samoupravi od 1. veljače 1998. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi i Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 14. od 09.10.1997.)
 • Objava o stupanju na snagu Europske povelje o lokalnoj samoupravi (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 2. od 28.02.2007.)
 • Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi i Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 4. od 13.06.2008.)
 • Objava o stupanju na snagu odredaba (paragrafa) iz članka 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 5. od 13.08.2008.)

3.7. Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine -revidirane- iz 1992. godine (European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage -revised- 1992), usvojena u Valletti 16. siječnja 1992. godine, stupila na snagu 25. svibnja 1995. godine.

Republika Hrvatska stranka je  Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine od  7. ve ljače 2005.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđiva nju Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine (revidirane) iz 1992. godine i Zakon o potvrđiva nju Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine (revidirane) iz 1992. godine (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 4. od 21.05.2004.)
 • Objava o stupanju na snagu Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine (revidirane) iz 1992. godine (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 9. od 01.10.2004.)

3.8. Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima (European Charter for Regional or Minority Languages), usvojena u Strasbourgu 5. studenoga 1992. godine, stupila na snagu 1. ožujka 1998. godine.

Republika Hrvatska stranka je Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima od 1. ožujka 1998. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima i Zakon o potvrđivanju Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 18. od 28.10.1997.)

3.9. Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (Framework Convention for the Protection of National Minorities), usvojena u Strasbourgu 1. veljače 1995. godine, stupila na snagu 1. veljače 1998. godine.

Republika Hrvatska stranka je Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina od 1. veljače 1998. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina  (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 14. od 09.10.1997.)

3.10. Europski sporazum o osobama koje sudjeluju u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava (European Agreement relating to Persons Participating in Proceedings of the European Court of Human Rights), usvojen u Strasbourgu 5. ožujka 1996. godine, stupio na snagu 1. siječnja 1999. godine.

Republika Hrvatska stranka je Europskog sporazuma o osobama koje sudjeluju u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava od 1. veljače 2000. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Europskog sporazuma o osobama koje sudjeluju u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava i Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o osobama koje sudjeluju u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 7. od 07.06.1999.)
 • Objava o stupanju na snagu Europskog sporazuma o osobama koje sudjeluju u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 4. od 17.03.2000.)

3.11. Konvencija o europskim krajobrazima (European Landscape Convention), usvojena u Firenci 20. listopada 2000. godine, stupila na snagu 1. ožujka 2004. godine.

Republika Hrvatska stranka je Konvencije o europskim krajobrazima od 1. ožujka 2004. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima i Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 12. od 16.10.2002.)
 • Objava o stupanju na snagu Konvencije o europskim krajobrazima (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 11. od 10.12.2004.)

3.12. Protokol broj 12. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Protocol no. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), usvojen u Rimu 4. studenoga 2000. godine, stupio na snagu 1. travnja 2005. godine.  

Republika Hrvatska stranka je Protokola broj 12. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda od 1. travnja 2005. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Protokola broj 12. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Zakon o potvrđivanju Protokola broj 12. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 14. od 22.11.2002.)
 • Objava o stupanju na snagu Protokola broj 12. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 9. od 03.10.2005.)

3.13. Protokol broj 13. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima (Protocol no. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances), usvojen u Vilniusu 3. svibnja 2002. godine, stupio na snagu 1. srpnja 2003. godine.

Republika Hrvatska stranka je Protokola broj 13. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima od 1. srpnja 2003. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Protokola broj 13. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima i Zakon o potvrđivanju Protokola broj 13. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 14. od 22.11.2002.)
 • Objava o stupanju na snagu Protokola broj 13. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 13. od 01.08.2003.)

3.14. Protokol broj 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije (Protocol no. 14 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system of the Convention), usvojen u Strasbourgu 13. svibnja 2004. godine, stupio na snagu 1. lipnja 2010. godine.

Republika Hrvatska stranka je Protokola broj 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije od 1. lipnja 2010. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Protokola broj 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije i Zakon o potvrđivanju Protokola broj 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 1. od 30.01.2006.)
 • Objava o stupanju na snagu Protokola broj 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 2. od 26.03.2010.)

3.15. Okvirna konvencija Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo (Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society), usvojena u Farou 27. listopada 2005. godine, stupila na snagu 1. lipnja 2011. godine.

Republika Hrvatska stranka je Okvirne konvencije Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo od 1. lipnja 2011. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Okvirne konvencije Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo i Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 5. od 09.05.2007.)
 • Objava o stupanju na snagu Okvirne konvencije Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 1. od 11.02.2011.)

3.16. Europska konvencija za zaštitu audiovizualne baštine (European Convention for the Protection of the Audiovisual Heritage), usvojena u Strasbourgu 8. studenoga 2001. godine,  stupila na snagu 1. siječnja 2008. godine.

Republika Hrvatska stranka je Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine od 1. siječnja 2008. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine i Zakon o o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 5. od 09.05.2007.)
 • Objava o stupanju na snagu Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 9. od 31.10.2007.)

3.17. Dodatni protokol uz konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih pomoću računalnih sustava (Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the Criminalisation of Acts of a Racist and Xenophobic nature Committed through Computer Systems), usvojen u Strasbourgu 28. siječnja 2003. godine, stupio na snagu 1. ožujka 2006. godine.

 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih pomoću računalnih sustava i Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih pomoću računalnih sustava (“Narodne novine – međunarodni ugovori” broj 4. od 13.06.2008.)