24. sjednica Županijske skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/600-160, fax. 052/622-906
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/11-01/80
URBROJ: 2163/1-01/4-11-1
Pazin, 5. srpnja 2011.

VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE 

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09)

SAZIVAM
24. sjednicu Županijske skupštine Istarske županije 

u ponedjeljak, 18. srpnja 2011. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj
dvorani Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI   RED 

 1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Županijske skupštine Istarske županije,
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana za zdravlje Istarske županije od 2011. do 2013. godine,

 4. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća Uprave o poslovanju Društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, za 2010. godinu, i davanju razrješnice članu Uprave,
  b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjih financijskih Izvješća za 2010. godinu,
  c) Prijedlog Odluke o uporabi dobitka financijske godine 2010. godine,
  d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2010. godinu i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,

 5. a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2010. godinu,
  b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Uprave i Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2010. godinu,
  c) Prijedlog Odluke o rasporedu dijela zadržane dobiti trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč za 2010. godinu,
  d) Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,
  e) Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi trgovačkog društva MIH d.o.o. Poreč,
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa „Stanje i perspektiva uzgoja pitomog kestena u Istri“,
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju „Uzgojnog programa Istarskog magarca“,
 8. Prijedlog Mišljenja o interesu Republike Hrvatske za izgradnju golf igrališta sa pratećim sadržajima „Markocija“ u KO Kršete,
 9. Prijedlog Mišljenja Skupštine Istarske županije o interesu Republike Hrvatske u pogledu eksploatacije tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju "KRASE" na području općine Gračišće,

 10. a) Prijedlog Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjaka na lokacijama „Soline“ i „Plićina Čivran“,
  b) Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru – morskim plažama hotela, turističkih naselja i kampova tvrtke „Istraturist Umag“ d.d. Umag,
  c) Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja sportske luke „Portić“ Peroj,
  d) Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja sportske luke „Portić“ Banjole,
  e) Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke nautičkog turizma – marina „Valalta“ Rovinj,

 11. a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin,
  b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Petra Studenca Kanfanar,
  c) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana „Edmondo De Amicis“ Buje – Buie,

 12. a) Prijedlog Zaključka o promjeni naziva Povijesnog muzeja Istre – Museo storico dell'Istria,
  b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Povijesnog muzeja Istre – Museo storico dell'Istria,

 13. a) Prijedlog Zaključka o promjeni sjedišta Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'Arte contemporanea dell'Istria,
  b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja suvremene umjetnosti Istre – Museo d'Arte Contenporanea dell'Istria
 14. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Etnografskog muzeja Istre – Museo etnografico dell'Istria
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije-Istituto per la medicina d`urgenza della Regione Istriana,
 16. Prijedlog Rješenja o  imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Pazinu
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 18. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju članica Školskog odbora Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula – Scuola media superiore Dante Alighieri Pola
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članica Školskog odbora Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula – Scuola media superiore Dante Alighieri Pola 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/600-160. 

Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije
Dino Kozlevac, v.r.