Vijeće makedonske nacionalne manjine

Vijeće makedonske nacionalne manjine Istarske županije – Совет на македонското национално малцинство во Истарската жупанија – Consiglio della minoranza nazionale macedone della Regione Istriana

 • OIB: 46287416185
 • Sjedište: Pula – Pola, Maksimijanova 23
 • Tel: 052/ 553 978 
 • Fax: 052/ 553 978
 • E-mail: vijece.mnmiz@gmail.com
 • Datum izbora vijećnica i vijećnika: 31.05.2015.
 • Datum konstituirajuće sjednice:  08.07.2015.

Popis vijećnica i vijećnika:

 1. Zoran Petrovski, predsjednik
            Kontakt: 098 366 286
            E-mail: z.a.petrovski@hotmail.com 
 2. Orce Stojkoski, zamjenik predsjednika
 3. Valentina Stojkoska
 4. Mihaela Zlateska
 5. Pande Džonov
 6. Ljubinka Petrovska
 7. Trajko Stojkoski
 8. Milena Zlateska
 9. Zoran Mitanovski
 10. Dane Spasevski
 11. Ratko Zlateski
 12. Marika Zlatkova
 13. Todor Brdarski
 14. Miroslav Dimitrievski
 15. Igor Janevski
 16. Violeta Rabasović
 17. Saška Solomonovska Janevska
 18. Đurđica Stojkoska
 19. Mito Zlatkov
 20. Violeta Katmeroska
 21. Vesa Prelogova
 22. Mile Kolčakoski
 23. Petre Gerekaroski
 24. Sonja Petrović
 25. Simeon Janev