7. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-662, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/13-01/109
URBROJ: 2163/1-01/4-13-1
Pazin, 4. studenog 2013.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
7. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 14. studenog 2013. godine,
s početkom u 17,00 sati, u Maloj koncertnoj
dvorani Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1.  
  a. Verifikacija zapisnika sa 4. svečane sjednice Skupštine Istarske županije
  b. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije,
 3. Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2013. godinu,
 4. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2014. godinu – I. čitanje,
 5.  
  a. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana pripajanja društva MIH d.o.o. za trgovinu, proizvodnju, poljoprivredu, ugostiteljstvo, pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, istraživanju i razvoju te ostalim poslovnim djelatnostima, Poreč društvu AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
  b. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na nacrt Ugovora o ulaganju prava radi povećanja temeljnog kapitala TD AZRRI d.o.o. Pazin
  c. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva AZRRI d.o.o. Pazin
  d. Prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva AZRRI d.o.o. Pazin
 6. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2013. godinu
 7. Prijedlog Zaključka o dodatnom djelomičnom udruživanju sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Istarske županije za 2013. godinu
 8.  
  a. Prijedlog Odluke o  davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta  Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin
  b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o ustanovljenju prava služnosti nad nekretninama Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin
  c. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile Pazin za otuđenje nekretnine
 9. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji proračuna Istarske županije za 2012. godinu,
 10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Jure Filipovića Barban
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini
 12. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta zdravstvenih ustanova za raspoređivanje sredstava decentraliziranih funkcija u 2013. godini
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja
 14. Prijedlog Odluke o davanju Lučkoj upravi Pula na privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene – sportske luke „Vinkuran“ na području Općine Medulin
 15. Prijedlog Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Istarske županije - Regione Istriana
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Istarske županije u Otočno vijeće
 17.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije
  b. Prijedlog Rješenja o imenovanju članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije
 18.  
  a. Prijedlog Rješenja o opozivu člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin
  b. Prijedlog Rješenja o izboru člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.