Programi poticanja poduzetništva i stranih ulaganja

Hrvatske županije su ustrojene 1994. godine. Istra je već te godine  odmah započela sa kreiranjem i provođenjem programa sufinanciranja nabave sadnog materijala u suradnji sa gradovima i općinama i samim korisnicima, a u 1995. godini je utemeljen  Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

 

U 1997. godini je županija potpisala  sporazume o suradnji sa više poslovnih banaka, pri čemu je sufinancirala dio kamate zbog stvaranja povoljnijih uvjeta kreditiranja. Tako je sa Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb u kolovozu potpisan sporazum o kreditiranu agroturizma; a u rujnu i studenom  sa Istarskom bankom d.d. Pula i Istarskom kreditnom bankom Umag d.d. za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva.

 

Slijedećih godina je Vlada Republike Hrvatske putem nadležnih ministarstava pokrenula programe za razvoj poduzetništva, u suradnji sa županijama i poslovnim bankama, tako da je u kratkom razdoblju došlo do formiranja novih poticajnih kreditnih linija. U realizaciju programa su se uključile i neke jedinice lokalne samouprave, čije je aktivnosti trebalo koordinirati, pa je provedba i praćenje svih programa  postala veoma zahtjevna zadaća za organizacijski ustroj Istarske županije.

 

Društvenim ugovorom od 14. prosinca 1999. godine, koji su potpisali Istarska županija i tadašnjih devet istarskih gradova, osnovana je Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. sa sjedištem u Puli. IDA d.o.o. je osnovana sa ciljem da bude promotor, nositelj i koordinator razvojnih aktivnosti na području Istarske županije, a započela je sa radom 01. lipnja 2000. godine.

 

Najvažniji programi iz djelokruga rada Upravnog odjela za gospodarstvo,  koje provodi Istarska županija putem IDA-e d.o.o.  su:

  • Kreditiranje obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva
  • Program razvoja poslovnih zona i inkubatora
  • "One-stop-shop" usluge investitorima
  • Info punkt
  • Edukacija poduzetnika

 

Više o navedenim i ostalim programima: www.ida.hr