26. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/15-01/72
URBROJ: 2163/1-01/4-15-1
Pazin, 2. studenog 2015.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
26. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 12. studenog 2015. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 


 1. a. Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Skupštine Istarske županije
  b. Verifikacija zapisnika sa 25. svečane sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Informacija o stanju sigurnosti na području Istarske županije u prvih devet mjeseci 2015. godine
 4. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2016. godinu – I. čitanje
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije
 6. Prijedlog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području IŽ za 2016. godinu
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Istarske županije
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračuna za
  sufinanciranje Programa predškole u Istarskoj županiji u pedagoškoj 2014./2015. godini
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini
 10. Prijedlog II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava
  decentraliziranih funkcija u 2015. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 11. Treće izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2015. godinu
 12. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2015. godinu
 13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Mate Balota Buje

 14. a. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o
  izmjenama i dopunama Statuta Medicinske škole Pula
  b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o
  izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula – Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola
 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj
 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti
  zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja osnivanjem djelatnosti oralne kirurgije
 17. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama predsjednika i članova Službeničkog suda Istarske županije Pazin, Tribunale per il personale impiegatizio della Regione Istriana, Pisino

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.