Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije

Na temelju čl. 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11.), Župan  Istarske županije raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za imenovanje pročelnika/ce
Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije

1. Za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu
i druge etničke skupine  Istarske županije, Rovinj traži se:

      - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
         u punom radnom vremenu

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili interdisciplinarnih područja znanosti, polje sociologija, demografija,  politologija, ekonomija, pravo filologija (jezične znanosti) ili obrazovne znanosti,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
 • položen državni stručni ispit,
 • aktivno znanje talijanskog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu

Opći uvjeti za prijem u službu :

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Dokazi o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma ili ovjerena preslika diplome),
 • domovnica (izvornik ili ovjerena preslika),
 • elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema temeljem koje je taj staž ostvaren i potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument (preslika ugovora o radu, preslika rješenja i slično) iz kojeg je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (original ili ovjerena preslika),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (original ne stariji od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika da za prijem u službu ne postoje zapreke iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz da poznaje rad na računalu - izvornik ili ovjerena preslika potvrde o polaženju tečaja informatike, svjedodžbe ukoliko je polagao/la predmet informatiku ili vlastoručno potpisanom izjavom  ovjerenom kod javnog bilježnika da poznaje rad na računalu,
 • dokaz o aktivnom znanju talijanskog jezika - izvornik ili ovjerena preslika potvrde o polaženju tečaja talijanskog jezika ili svjedodžbe ukoliko je kandidat polagao/la predmet talijanski jezik ili vlastoručna potpisa izjava ovjerena kod javnog bilježnika da poznaje talijanski jezik,

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi "Narodne novine" broj 86/08).
Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja , ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua.

Propisi čiji će se sadržaj primjenjivati u provjeri znanja su:

 • Ustav RH ("Narodne novine", broj 41/01, 55/01 (isp.)),
 • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01,  129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11),
 • Zakon o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 51/00, 56/00, 155/02),

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Istarske županije www.istra-istria.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta.
Na web stranici Istarske županije objavljuje se i način i dan obavljanja prethodne provjere znanja kandidata.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu ima pravo prednosti pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 174/04, 92/05, 2/07, - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, i 55/11) uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje, odnosno potvrdu o priznanju statusa  iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 143/02 i 33/05) uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta , priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 48f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92,77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Kandidatima se neće priznati pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02,47/10, 80/10 i 93/11)  budući da je Planom prijema u službu za 2016. godinu utvrđena adekvatna popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima pripadnicima nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti  sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijemu u službu. Kandidat je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao prijavu na natječaj.
Obavezan je probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova "Narodne novine", broj 116/03).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, i to neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Istarska županija, Dršćevka 3, Pazin s naznakom "za natječaj".-

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

         Istarska županija

Klasa: 112-02-16-01/73
Urbroj: 2163/1-01/02-16-1
Pazin, 3. studenog 2016.