Javni poziv za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrazovanje, sport
i tehničku kulturu
Labin, G. Martinuzzi 2
tel.052/351-496, fax: 052/351-695

KLASA:602-04/17-01/04
URBROJ:2163/1-05/4-17-4
Labin, 16. siječnja 2017.

Na temelju čl.5.st.2. i čl. 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/2015.), te Odluke Župana Istarske županije od 12. siječnja 2017. godine, Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije objavljuje

  J A V N I   P O Z I V
za prijavu programa za sufinanciranje
materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre                   
 iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu

I.

Predmet Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv)  je prijava programa u svrhu njihova odabira za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre, koji će se financirati iz Proračuna  Istarske županije za 2017. godinu.
Sredstva za provedbu Poziva osigurana su u ukupnom iznosu od 90.000,00 kn. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 20.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinom programu je 45.000,00 kn.

II.

Pravo prijave na Poziv imaju udruge koje su registrirane prema Zakonu o udrugama („Narodne novine“ br. 88/2001.,11/2002.), odnosno registrirane i usklađene ili su u postupku usklađenja sa odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/2014.), a usmjerene su na okupljanje, organiziranje i povezivanje studenata iz Istarske županije koji studiraju izvan područja Istarske županije, a kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti. 

Prijavu programa na Javni poziv može podnijeti udruga koja je:

 • upisana u Registar udruga,
 • upisana u Registar neprofitnih organizacija,
 • djeluje najmanje 10 godina u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog poziva,
 • čiji je rad programski usmjeren na okupljanje studenata iz Istarske županije koji studiraju izvan područja Istarske županije,  radi provođenja kulturnih, sportskih i ostalih društvenih aktivnosti,
 • ispunila dosadašnje ugovorne obveze prema Istarskoj županiji kao davatelju financijskih sredstava,
 • koja nema duga po osnovi javnih davanja,
 • koja nije u stečajnom postupku, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije,
 • da se protiv odgovorne osobe udruge ne vodi kazneni postupak, te da nije pravomoćno osuđena.

III.

Prijave se mogu podnijeti za sufinanciranje materijalnih troškova rada za period od 1.1. do 31.12.2017. godine. Svaki podnositelj može dostaviti samo jednu prijavu, te po osnovi toga može sklopiti samo jedan ugovor.
Sredstvima Istarske županije za 2017. godinu financirat će se materijalni troškovi za rad studentskih klubova.

IV.

Ciljane skupine korisnika programa obuhvaćaju članove Klubova studenata iz Istarske županije, a koji studiraju van Istarske županije.

V.

Kriteriji za odabir programa  jesu:

 • iskustvo, tj. dosadašnja suradnja s Istarskom županijom i dosadašnji postignuti rezultati  i stručni kapaciteta za provođenje planiranih aktivnosti projekata/programa,
 • postojanje upravljačkog kapaciteta (uključujući osoblje, opremu i sposobnost vođenja proračuna projekta/programa),
 • definiranje strukture upravljanja projektom/programom,
 • relevantnost  projektnog prijedloga u odnosu na ciljeve i prioritete područja aktivnosti natječaja/poziva, tj. je li projekt/program u skladu s programima afirmacije identiteta Istarske županije kao davatelja financijskih potpora,
 • rezultati realizacije programa koji imaju utjecaj na provođenje programa od interesa za Istarsku županiju u cjelini,
 • kvaliteta ponuđenog programa  - jasno određen cilj (SMART cilj : specifičan, mjerljiv, aktivan, relevantan odnosno realan, tempiran odnosno vremenski ograničen),  jasno određene aktivnosti, korisnici i dinamika provedbe,
 • realnost troškova projekta/programa u odnosu na određene rezultate i predviđeno vrijeme trajanja,
 • usklađenost troškova projekta s planiranim aktivnostima projekta/programa,
 • sudjelovanje volontera u provedbi programa.

VI.

Prijava na Poziv treba sadržavati:

 • Obrazac opisa programa tj. ispunjenu i ovjerenu prijavu prijedloga programa na propisanom Obrascu,
 • Obrazac proračuna tj. proračun programa na propisanom obrascu, odnosno financijski plan programa s podacima o svim troškovima i izvorima prihoda,
 • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja popunjen traženim podacima,
 • ostalu dokumentaciju koja je navedena u toč. IX. Uputa za prijavitelje.

Obrasci potrebni za pravovaljanu prijavu programa i Upute za prijavitelje, odnosno    cjelokupna dokumentacija za provedbu javnog poziva dostupna je na web stranici Županije www.istra-istria.hr   te na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade RH.
Prijavitelj je obvezan prilikom izrade prijave programa pridržavati se naprijed navedenih Uputa za prijavitelje.
Propisani Obrasci (Obrazac opisa programa, Obrazac proračuna, Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja) preuzimaju se putem web stranice Istarske županije, popunjavaju se putem računala, a nakon popunjavanja i printanja vlastoručno ih potpisuju ovlaštene osobe, te se ovjeravaju pečatom udruge.

VII.

Popunjeni i ovjereni obrasci: Obrazac opisa programa, Obrazac proračuna i Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja sa prilozima iz toč.VI. ovog Poziva odnosno iz toč.IX. Uputa za prijavitelje, dostavljaju se u papirnatom obliku preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, G. Martinuzzi 2, 52 220 Labin, s naznakom  „Prijava na poziv za odabir programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz proračuna Istarske županije za 2017. godinu – NE OTVARATI“.
Ukoliko prijavitelji ne mogu prijavu dostaviti preporučenom pošiljkom, mogu istu predati neposredno ili putem kurira na adresi: Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, G. Martinuzzi 2, 52 220 Labin.
Popunjeni Obrasci iz st.1.dostavljaju se, osim u papirnatom obliku, i u elektroničkom obliku na CD-u, DVD-u ili USB sticku kao privitak dokumentacije u papirnatom obliku.
Prijave na poziv dostavljaju se u roku 30 dana od dana objave poziva na web stranici Istarske županije. 
Prijave pristigle van roka, nepotpune prijave ili prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati. 
Nakon donošenja odluke o programima kojima su odobrena financijska sredstva, rezultati poziva bit će objavljeni na web stranici Županije www.istra-istria.hr
U roku od 8 dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava obavijestit će se udruge čiji programi ili projekti nisu prihvaćeni za financiranje i o razlozima nefinanciranja njihovih projekata ili programa.
Udruge kojima nisu odobrena financijska sredstva imaju pravo podnijeti prigovor protiv odluke u roku 8 dana od dana objave rezultata poziva, a odluku o prigovoru donosi Župan Istarske županije, i to u roku 8 dana od dana primitka prigovora.

Rok za podnošenje prijava je 15.02.2017. godine, a dokumentaciju za provedbu natječaja/ poziva čine:

 1. Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/2015.),
 2. Tekst Javnog poziva,
 3. Upute za prijavitelje,
 4. Obrasci za prijavu:
  - Obrazac opisa programa (word)
  - Obrazac proračuna programa (excel)
  - Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 5. Obrazac za procjenu kvalitete prijave,
 6. Obrazac ugovora o financiranju programa,
 7. Obrasci za izvještavanje:
  - Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa,
  - Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa.