Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme, u Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije - Viši/a stručni/a suradnik/ca za međunarodne projekte

Na temelju 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11.), v.d. pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije raspisuje

OGLAS
za prijem u službu na određeno vrijeme, u Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije,
traži se:

- Viši/a stručni/a suradnik/ca za međunarodne projekte

• 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka duže vrijeme odsutne službenice, u punom radnom vremenu (mjesto rada Pula)

Opći uvjeti za prijem u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta kandidati/kinje moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja društvenih znanosti,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje talijanskog i engleskog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu.

Kandidati/kinje su uz prijavu na oglas dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i potvrda ranijeg poslodavca, odnosno druga isprava (preslika ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo),
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (preslika)
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, te da nije osuđivan/a za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju u izvorniku ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika da za prijem u službu ne postoje zapreke iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • dokaz da poznaje rad na računalu – preslika potvrde o polaženju tečaja informatike, svjedodžbe ukoliko je polagao/la predmet informatiku ili vlastoručno potpisana izjava  ovjerena kod javnog bilježnika da poznaje rad na računalu,
 • dokaz o poznavanju talijanskog jezika – preslika potvrde o polaženju tečaja talijanskog jezika ili svjedodžbe ukoliko je kandidat/kinja polagao/la predmet talijanski jezik ili vlastoručno potpisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika da poznaje talijanski jezik.
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika – preslika potvrde o polaženju tečaja engleskog jezika ili svjedodžbe ukoliko je kandidat/kinja polagao/la predmet engleski jezik ili vlastoručno potpisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika da poznaje engleski jezik.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Isprave koje se prilažu mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, ali prije izbora kandidat/kinja mora predočiti izvornik, inače se smatra da je kandidat/kinja povukao/la prijavu na oglas.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga dužni položiti u roku od godine dana od dana prijama u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11).

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Za kandidate/kinje prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvijete provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i intervjua.

Propisi čiji će se sadržaj primjenjivati u provjeri znanja su:

 • Ustav RH ("Narodne novine", broj 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01,  129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11.),
 • Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom - dostupne su na sljedećoj web stranici: http://www.strukturnifondovi.hr/smjernice-za-upravljanje-projektnim-ciklusom

Na mrežnoj stranici Istarske županije www.istra-istria.hr objavit će se najkasnije 5 dana prije održavanja provjere:

 • opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta,
 • način, mjesto i vrijeme testiranja te područja iz kojih se obavlja prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kinja,
 • pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za provjeru.

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu ima pravo prednosti pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 174/04, 92/05, 2/07, - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, i 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje, odnosno potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14) uz prijavu na javni natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 48f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92,57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Kandidatima/kinjama se neće priznati pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02,47/10, 80/10 i 93/11) budući da je Planom prijema u službu za 2017. godinu utvrđena adekvatna popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima pripadnicima nacionalnih manjina.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje nisu dužni priložiti uz prijavu na oglas već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijemu u službu. Kandidat/kinja je dužan/a pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao/la prijavu na oglas.

Obavezan je probni rad od dva mjeseca.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova "Narodne novine", broj 82/08, 138/12).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to neposredno u Odsjek pisarnice na adresi Riva 8 u Puli ili preporučeno poštom na adresu: 

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo
Riva 8
52100 Pula
(s naznakom „Prijava na oglas")

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Istarska županija   

Klasa: 112-03/17-01/03
Urbroj: 2163-1-22/1-17-04
Datum: 17. ožujka 2017.