Objavljeno: 17.03.2017. do 25.03.2017.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za sustav odvodnje otpadnih voda dijela naselja Premantura na k.č. br. 917/104, ..., 322/7, k.o. Premantura

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000035
URBROJ: 2163-1-18-06/8-17-0004
Pula, 16.03.2017.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (45 kB)