Objavljeno: 17.03.2017. do 31.03.2017.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za energetski sustav na k.č. br. dio 1658/1, ..., 1117/42, k.o. Medulin

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000030
URBROJ: 2163-1-18-06/8-17-0005
Pula, 17.03.2017.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (43 kB)