Objavljeno: 20.03.2017. do 31.03.2017.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za sustav cestovnog prometa - rekonstrukciju raskrižja ulica Voćarske, Lavande i Kamelije u naselju Valbandon

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000024
URBROJ: 2163-1-18-06/8-17-0004
Pula, 20.03.2017.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (43 kB)