Objavljeno: 16.06.2017. do 26.06.2017.

Građevinska dozvola za rekonstrukciju sustava prijenosa električne energije - izmještanje (kabliranje) dijela DV 20 kV i izmještanje TS 20/0,4 kV Šćulci, na k.č. br. 5605/1, ..., 5393, k.o. Vrh (Šćulci)

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000223
URBROJ: 2163-1-18-02/3-17-0007
Buzet, 16.06.2017.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (81 kB)