Objavljeno: 17.07.2017. do 02.08.2017.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za građevinu ugostiteljsko-turističke namjene - turističko naselje ,,Villa Park Volme'', na k.č. br. 775/1 (nastaje od k.č. br. 775/1, dijela ...), sve k.o. Pomer

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000472
URBROJ: 2163/1-18-06/9-17-0002
Pula, 17.07.2017.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (80 kB)