Objavljeno: 12.10.2017. do 20.10.2017.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za rekonstrukciju obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom, na k.č. br. 902/1, k.o. Gradina

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000732
URBROJ: 2163/1-18-05/5-17-0003
Poreč, 12.10.2017.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (77 kB)