Javni poziv za prikupljanje prijava radi utvrđivanja liste kandidata za sudjelovanje na programu Eurodyssée za 2018. i 2019. godinu

Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije, na temelju članka 3. Pravilnika o odabiru kandidata Istarske županije za sudjelovanje u programu Eurodyssée, Klasa: 910-01/17-01/01, Urbroj: 2163/1-01/8-17-2, od 31. listopada 2017., te Zaključka o prihvaćanju teksta Javnog poziva, Klasa: 910-01/17-01/02, Urbroj: 2163/1-01/8-17-2, od 31. listopada 2017.g. objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za prikupljanje prijava radi utvrđivanja liste kandidata
za sudjelovanje na programu Eurodyssée za 2018. i 2019. godinu

 1. Eurodyssée/Eurodyssey je međunarodni program razmjene mladih između regija članica Skupštine europskih regija (Assembly of European Regions - AER) koji mladima u dobi od 18 do 30 godina omogućava stjecanje profesionalnog iskustva na različitim područjima djelovanja. Program traje od 3 do 6 mjeseci, a osim profesionalnog usavršavanja mladima se omogućuje i učenje ili usavršavanje stranog jezika. Više informacija o programu: www.eurodyssee.eu
 2. Postupak prikupljanja prijava i provjere kandidata, te predlaganja liste kandidata provodi Povjerenstvo za provedbu postupka javnog poziva. Listu kandidata usvaja župan Istarske županije, a konačni odabir kandidata obavlja regija domaćin. Lista kandidata vrijedi do objave novog javnog poziva. Kandidat ima pravo sudjelovanja u programu Eurodyssée samo jedanput.
 3. Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju slijedeće osobe:
  - koje nisu mlađe od 18 niti starije od 30 godina
  - koje imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Istarske županije
  - koje imaju završeno srednje, više ili visoko obrazovanje
  - koje poznaju jedan svjetski jezik (engleski, francuski, španjolski ili talijanski)
 4. Uz prijavu na javni poziv kandidati trebaju dostaviti:
  - životopis (Europass obrazac na hrvatskom jeziku)
  - presliku domovnice i osobne iskaznice
  - presliku svjedodžbe o završenom srednjem ili višem obrazovanju ili presliku diplome o završenom visokom obrazovanju
  - presliku potvrde o poznavanju stranog jezika (ako je kandidat pohađao tečaj stranog jezika)
  - pismo motivacije s navodom o tome u koju bi regiju kandidat želio biti upućen na program, te na kojem području bi se želio profesionalno usavršavati (npr. turizam, informatika, kultura, mediji, prosvjeta, poljoprivreda, socijalna skrb i sl.).
   

Obrazac za prijavu, kojeg možete preuzeti na ovom linku, s prilozima dostavlja se isključivo poštom u roku od 15 dana od dana objave na adresu za dostavu:

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove
(za javni poziv - Eurodyssée program)
Dršćevka 3
52000 Pazin

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje, putem pismenog testiranja i intervjua, radi utvrđivanja liste kandidata. Kandidati koji su prošli testiranje na prošlom natječaju nisu dužni ponavljati testiranje već je dovoljno da pošalju svoju prijavu. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Istarske županije www.istra-istria.hr

Klasa: 910-01/17-01/14
Ur. broj: 2163/1-23/6-17-3
Pula, 02. studenog 2017.