Objavljeno: 13.11.2017. do 21.11.2017.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za vodovodni ogranak Slavčići, na k.č. br. 4338, k.o. Petar u Šumi

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000813
URBROJ: 2163/1-18-04/1-17-0002
Pazin, 09.11.2017.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (76 kB)