Objavljeno: 10.11.2017. do 21.11.2017.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine gospodarske namjene, HALA 1, na k.č. br. 1471/4, k.o. Kanfanar, industrijska zona Kanfanar

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000784
URBROJ: 2163-1-18-07/1-17-0003
Bale, 10.11.2017.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (91 kB)