7. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/17-01/89
URBROJ: 2163/1-01/4-17-1
Pazin, 15. studenog 2017.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
7. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 27. studenog 2017. godine,
s početkom u 10,00 sati u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika prijedlozi i informacije
 3. Informacija o stanju sigurnosti za razdoblje siječanj - rujan 2017. godine
 4. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2018. godinu – prvo čitanje
 5. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
 6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2017. godinu
 7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog Plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2018. godinu
 8.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana/ice Komisije za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice
  b. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru članice Odbora za statut, poslovnik i lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
  c. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru potpredsjednice Odbora za financije i proračun
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Puli

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik

Valter Drandić, v.r.