Objavljeno: 05.12.2017. do 20.12.2017.

Poziv na uvid u spis: Građevinska dozvola za rekonstrukciju i građenje osnovne škole Marčana, na k.č. br. 1167/3, k.o. Marčana

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000884
URBROJ: 2163/1-18-06/9-17-0003
Pula, 05.12.2017.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (80 kB)