8. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/17-01/101
URBROJ: 2163/1-01/4-17-01
Pazin, 6. prosinca 2017.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
8. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 18. prosinca 2017. godine,
s početkom u 10,00 sati u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1.  
  a. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Istarske županije
  b. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika prijedlozi i informacije
 3.  
  a. Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
  b. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2018. godinu
 4. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
 5. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Istarske županije za 2018. godinu
 6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2018. godinu
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije za 2018. godinu
 8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu
 9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2018. godinu
 10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Novelacije vodoopskrbnog plana Istarske županije do 2030. godine
 11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za razdoblje 2017.-2019.
 12. Prijedlog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za 2018. godinu
 13.  
  a. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Politehnike Pula
  b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta ISTARSKOG VELEUČILIŠTA – ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI DELL'ISTRIA
 14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o izvođenju građevinskih radova na izradi i montaži pontonskog gata u luci Bunarina
 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije za otpis iznosa prekoračenja maksimalnog iznosa ugovorenih novčanih sredstava s HZZZO za provođenje specijalističko zdravstvene zaštite za 2016. godinu
 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Srednje škole Buzet
 17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova izgradnje nove ambulante u Vodnjanu
 18. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje morskih površina na području Savudrijske vale i Raškoga zaljeva
 19. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže na k.č. 2067/2 k.o. Rovinj-Valdaliso
 20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju smjernica za unaprjeđenje cestovnih biciklističkih prometnica u Istri.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik

Valter Drandić, v.r.