Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2018. godinu

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17); članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17), članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br.16/2017), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), te Odluke Župana Klasa: 402-01/17-01/35, Urbroj: 2163/1-01/8-17-02 od 22. prosinca 2017. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA KOJI DOPRINOSE RAZVOJU GOSPODARSTVA NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

UVOD

Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije poziva udruge i ostale neprofitne organizacije da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama koji doprinose razvoju gospodarskog sektora na području Istarske županije.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program, projekt i/ili manifestaciju za sljedeća prioritetna područja:

 • Prioritetno područje 1 – Razvoj sposobnosti i poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudi
 • Prioritetno područje 2 – Poticanje razvoja, zaštite, promocije i komercijalizacije inovacija
 • Prioritetno područje 3 – Gospodarski sajmovi i manifestacije
 • Prioritetno područje 4 – Poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

Udruge i ostale neprofitne organizacije mogu prijaviti programe, projekte i/ili manifestacije koji/e sadrže slijedeće aktivnosti:

 • educiranje mladih ljudi u svrhu postizanja bržeg zapošljavanja
 • educiranje mladih ljudi za poduzetništvo s ciljem samozapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta
 • senzibiliziranje tržišta rada u svrhu zapošljavanja mladih ljudi
 • poticanje razvoja inovacija
 • organiziranje zajedničkog nastupa inovatora na domaćim i inozemnim specijaliziranim sajmovima i manifestacijama
 • pomoć u pripremi dokumentacije za zaštitu inovacija
 • promocija inovacija u svrhu komercijalizacije istih
 • provedba procesa zaštite, brendiranja i promocije autohtonih proizvoda
 • umrežavanje i povezivanje poduzetnika za uspješniji nastup na sajmovima i gospodarskim manifestacijama;
 • organizacija gospodarskih sajmova i ostalih manifestacija
 • promocija sajmova i ostalih manifestacija
 • razvoj i provedba treninga i radnih aktivnosti osoba s invaliditetom u svrhu njihova zapošljavanja ili održavanja zaposlenosti (na otvorenom tržištu rada i u zaštićenim uvjetmima)
 • informiranje poslodavaca i javnosti o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom te promocija radnih aktivnosti i proizvoda osoba s invaliditetom
 • umrežavanje i povezivanje poduzetnika u svrhu jačanja zapošljavanja osoba s invaliditetom
 • pružanje poslodavcima usluge tehničke podrške za zapošljavanje osoba s invaliditetom i očuvanje zaposlenosti osoba s invaliditetom

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 308.500,00 kuna (tristo osam tisuća petsto kuna)

Najniži i najviši iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti definirani su po pojedinom prioritetnom području kako slijedi:

 • Prioritetno područje 1 – Razvoj sposobnosti i poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudi – 10.000,00 kn – 95.0000,00 kn
 • Prioritetno područje 2 – Poticanje razvoja, zaštite, promocije i komercijalizacije inovacija - 10.000,00 kn – 103.500,00 kn
 • Prioritetno područje 3 – Gospodarski sajmovi i manifestacije – 10.000,00 – 45.000,00 kn
 • Prioritetno područje 4 – Poticanje zapošljavanja invalida – 10.000,00 – 65.000,00 kn

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana objave Natječaja.

UVJETI PRIJAVE

Pravo na podnošenje prijava imaju subjekti organizacije koji:

 • su upisani u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar,
 • su registrirani kao udruge ili druge neprofitne organizacije koje su utvrđene Uredbom i čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 • program/projekt/manifestacija/inicijativa, koji prijave na javni natječaj/poziv Županije, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja/poziva,
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Istarske županije i drugih javnih izvora,
 • nemaju dugovanja s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Županije i proračunu jedinice lokalne samouprave,
 • se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela definirana Uredbom,
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način),
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekata, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina.

Svaki prijavitelj ima pravo na ovaj natječaj prijaviti najviše 2 (dva) programa/projekta/manifestacije po prioritetnom području Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Na Natječaj se ne mogu prijaviti aktivnosti koje se već u potpunosti financiraju iz proračunskih sredstava Istarske županije ili drugih javnih izvora.

Financirati, odnosno sufinancirati će se samo programi, projekti i manifestacije koji/e će se provoditi tijekom 2018. godine.

KRITERIJI ZA ODABIR      

Kriteriji za odabir programa, projekta, manifestacije su slijedeći:

 • kvaliteta i relevantnost prijave: usklađenost s ciljevima i načelima postavljenim u natječaju sukladno strateškim dokumentima Županije; definiranje ciljnih skupina i krajnjih korisnika, izvedivost, očekivane rezultate i učinke,
 • procjena dosadašnjeg iskustva podnositelja prijave u provedbi istog ili sličnog programa ili projekta,
 • procjena proračuna programa ili projekta (realnost, učinkovitost, razrađenost i povezanost s aktivnostima, korisnicima i rezultatima koji se očekuju, vlastiti doprinos podnositelja prijave, sufinanciranje iz drugih izvora, dokumentiranost pojedinih stavki proračuna),
 • inovativnost projekta (primjena najboljih praksi u odgovarajućem području),
 • originalnost projekta, s time da će se nastojati izbjegavati financiranje istovrsnih manifestacija, programa i projekata predloženih od strane različitih prijavitelja,
 • postojanje upravljačkog i stručnog kapaciteta za provođenje planiranih aktivnosti projekta/programa/manifestacije,
 • jasno definiran i realno dostižan cilj projekta/programa/manifestacije,
 • jasno definirani korisnici projekta/programa/manifestacije,
 • rezultati realizacije projekta/programa/manifestacije u skladu sa stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi,
 • dosadašnja priznanja (domaća i međunarodna).

SADRŽAJ PRIJAVE

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr.

Obavezna dokumentacija:

 1. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac opisa programa/projekta/manifestacije,
 2. ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije,
 3. preslika izvoda o registraciji udruge iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra, ne starija od 3 (tri) mjeseca, (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra)
 4. preslika Izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra)
 5. preslika ovjerenog važećeg statuta prijavitelja
 6. financijski izvještaj udruge – ukoliko nije dostupan u elektroničkoj bazi podataka:
  a. za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu
  b. za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2017. godinu,
 7. potpisana izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.
 8. Sporazum o partnerstvu (ukoliko se projekt/program/manifestacija provodi u partnerstvu sa drugim prihvatljivim subjektima)

Neobavezni dijelovi prijave su izvodi iz novinskih članaka, publikacija, fotografije, nagrade i sl., kao dokaz dosadašnjih aktivnosti i realiziranih sličnih programa/projekata/manifestacija.

Udruga kojoj će biti odobreno financiranje prije potpisa ugovora morati će dostaviti slijedeće dokumente:

 1. uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja;
 2. potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja.

Ukoliko udruga ili neprofitna organizacija prijavljuje dva programa/projekta/manifestacije, za svaki od njih odvojeno ispunjava obrazac prijave.

NAČIN PRIJAVE

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik) i elektroničkom obliku - CD (jedan primjerak) preporučeno poštom ili osobno i to kako slijedi:

1. poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo

(NE OTVARAJ –

Prijava za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i ostalih neprofitnih organizacija)

Riva 8,  52100 Pula

2. osobnom dostavom u Pisarnicu Istarske županije na adresu Riva 8, 52100 Pula isključivo u radno vrijeme predviđeno za rad sa strankama tj. ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9,00 do 12,00 sati, te utorkom i petkom od 13,00 do 15,30 sati.

Na omotnici je obavezno navesti naziv prijavitelja.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava kao i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2018. godinu.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: gospodarstvo@istra-istria.hr .

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

 1. upute za prijavitelje,
 2. obrasci za prijavu programa ili projekata:
  a. obrazac opisa programa ili projekta
  b. obrazac proračuna programa ili projekta
 3. popis priloga koji se prilažu prijavi
 4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
 5. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 6. obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
 7. obrasci za izvještavanje:
  a. obrasci opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
  b. obrasci financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta
 8. Ogledni obrazac Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta 2018
 9. Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije; Službene novine Istarske županije, broj 16/2017., Klasa:402-01/17-01/27, Urbroj: 2163/1-01/8-17-2.

Klasa: 402-10/17-01/11

Urbroj: 2163/1-22/1-17-05

Datum: 03.01.2018.