Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za međunarodne aktivnosti i sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2018. godinu

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za međunarodne aktivnosti i sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2018. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za međunarodnu

suradnju i europske poslove

KLASA: 023-01/17-01/20

URBROJ: 2163/1-23/5-18-03

Pula, 3. siječnja 2018.

Temeljem članka 6. stavak 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 16/17), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga iz područja međunarodnih aktivnosti te sufinanciranju projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje, Klasa: 402-01/17-01/37, Urbroj: 2163/1-01/8-17-02 od 22. prosinca 2017. godine, Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije, raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za međunarodne aktivnosti i sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2018. godinu

1. Istarska županija, Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove, poziva udruge koje su programski usmjerene na provedbu međunarodnih aktivnosti, te pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje, da se prijave na ovaj javni poziv za dodjelu sredstava udrugama za međunarodne aktivnosti i sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

2. Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekte iz sljedećih prioritetnih područja:

a) Prioritetno područje I. – međunarodne aktivnosti udruga,

b) Prioritetno područje II. - sufinanciranje projekata udruga odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje.

Prioritetno područje I. obuhvaća sljedeće aktivnosti udruga:

 • umrežavanje udruga s međunarodnim udrugama,
 • edukaciju članova udruga u inozemstvu na temu politika Europske unije te pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje,
 • sudjelovanje članova udruga na međunarodnim događanjima s ciljem promicanja istarskog kulturnog identiteta.

3. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva za 2018. godinu iznosi 250.000,00 kuna.

Navedeni iznos sredstava bit će raspoređen u sljedećim prioritetnim područjima:

 • Prioritetno područje I. (međunarodne aktivnosti udruga), u ukupnom iznosu od 70.000,00 kuna,
 • Prioritetno područje II. (sufinanciranje projekata udruga odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje), u ukupnom iznosu od 180.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos 30.000,00 kuna. Navedeni limiti vrijede za oba prioritetna područja koja su predmet ovog Javnog poziva.

4. Rok za podnošenje prijava projekata po ovom Javnom pozivu je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Istarske županije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a završava 2. veljače 2018. godine.

5. U okviru ovog Javnog poziva prijavitelji mogu podnijeti više prijava u svakom od predviđenih prioritetnih područja. Prijavitelji mogu istovremeno biti partneri u drugim prijavama.

6. Prijavu projekata na ovaj Javni poziv može podnijeti udruga koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • upisana je u Registar udruga,
 • u svom temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje, odnosno upisna je u Registar neprofitnih organizacija;
 • svojim statutom se opredijelila za obavljanje aktivnosti koje su predmet financiranja u okviru ovog Javnog poziva, kojima se promiču ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • projekt koji se prijavljuje na Javni poziv mora biti ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Županije definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima Javnog poziva;
 • ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Istarske županije i drugih javnih izvora;
 • nema dugovanja s osnova plaćanja poreza, doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te drugih davanja prema Državnom proračunu, Proračunu Istarske županije i proračunima jedinica lokalne samouprave;
 • protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen/a za prekršaj određen člankom 48. st. 2. alinejom c) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), odnosno pravomoćno osuđen/a za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe;
 • ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • ima uređen sustav prikupljanja članarina;
 • ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta;
 • projekt koji je predmet prijave u okviru prioritetnog područja II. odobren je za financiranje od strane ovlaštenog tijela određenog programa Europske unije ili drugih programa međunarodne suradnje.

7. Prijava projekta podnosi se u papirnatom i elektroničkom obliku (CD, DVD ili USB stick), kao privitku dokumentacije u papirnatom obliku, sukladno uvjetnima utvrđenim u Uputama za prijavitelje koje su dostupne na mrežnim stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr.

Popunjena, potpisana i ovjerena prijava sa svim obveznim prilozima dostavlja se u papirnatom i elektroničkom obliku u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom, uz napomenu (naziv javnog poziva – ne otvarati) na sljedeću adresu:

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za međunarodnu

suradnju i europske poslove

Riva 8

52 100 Pula

Prijavu projekta moguće je osobno ili putem dostavljača predati u Pisarnici Istarske županije u Puli, Riva 8, isključivo u uredovno vrijeme tj. ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9,00 do 12,00 sati, te utorkom i četvrtkom od 13,00 do 15,30 sati.

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je navesti puni naziv i adresu prijavitelja.

Ukoliko se isti prijavitelj javlja na istovremeno raspisne javne pozive/natječaje više upravnih tijela Istarske županije, traženu dokumentaciju dostavlja jednom upravnom tijelu u izvorniku, dok je ostalim upravnim tijelima dužan dostaviti presliku dokumentacije uz navođenje naziva natječaja/javnog poziva i upravnog tijela Istarske županije gdje se izvornik nalazi.

8. Uz prijavu se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:

 • preslika izvatka iz Registra udruga (može ga zamijeniti i ispis on-line obrasca sa svim podacima iz Registra udruga);
 • preslika potvrde o upisu u Registar neprofitnih organizacija (može je zamijeniti ispis potvrde s web stranica Ministarstva financija Republike Hrvatske);
 • preslika ovjerenog Statuta udruge;
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju javnih dugovanja ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva (u izvorniku);
 • uvjerenja nadležnog suda, ne starija od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđeni/e za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alineja c), odnosno da nisu pravomoćno osuđeni/e za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) (u izvorniku);
 • preslika Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Subsidy Contract) ili drugog odgovarajućeg ugovora, kojim se dokazuje da je prijavljeni projekt odobren za financiranje od strane ovlaštenog tijela u okviru programa Europske unije ili drugih programa međunarodne suradnje (samo za prioritetno područje II.);
 • ispunjen i ovjeren Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 • ispunjen i ovjeren Obrazac izjave o partnerstvu (samo za prioritetno područje I.);
 • ispunjen i ovjeren Obrazac izjave o projektima udruge financiranim iz javnih izvora;
 • ispunjen i ovjeren Obrazac popisa priloga uz prijavu.

9. Postupak provjere ispunjavanja formalnih uvjeta Javnog poziva, ocjena prijava, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranje, praćenje provedbe projekta, okvirni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

10. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati isključivo elektroničkom putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: interregional@istra-istria.hr , najkasnije 10 dana prije isteka Javnog poziva.

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su pitanja postavili, a odgovori na najčešće postavljena pitanja objavit će se na sljedećoj mrežnoj stranici: www.istra-istria.hr , najkasnije 7 dana prije isteka Javnog poziva.

Natječajna dokumentacija:

1. Tekst Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 16/17)

2. Prioritetno područje I. (međunarodne aktivnosti udruga):

 1. Upute za prijavitelje
 2. Obrasci za prijavu projekta:
  a) obrazac opisa projekta
  b) obrazac proračuna projekta
 3. Obrazac popisa priloga uz prijavu
 4. Obrazac za procjenu kvalitete prijava
 5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 6. Obrazac izjave o partnerstvu
 7. Obrazac izjave o projektima udruge financiranim iz javnih izvora
 8. Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava
 9. Obrasci za izvještavanje:
  a) obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta,
  b) obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta

3. Prioritetno područje II. (sufinanciranje projekata udruga):

 1. Upute za prijavitelje
 2. Obrasci za prijavu projekta:
  a) obrazac opisa projekta
  b) obrazac proračuna projekta
 3. Obrazac popisa priloga uz prijavu
 4. Obrazac za procjenu kvalitete prijava
 5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 6. Obrazac izjave o projektima udruge financiranim iz javnih izvora
 7. Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava
 8. Obrasci za izvještavanje:
  a) obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta,
  b) obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta