Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2018. godinu

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede   Istarske županije za 2018. godinu

Na temelju čl. 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije  („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17.), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15 te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata/programa udruga iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede (Klasa:402-01/17-01/34, Urbroj:2163/1-01/8-17-02 od 22. prosinca 2017. godine) Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije  dana 3. siječnja  2018. godine, raspisuje

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2018. godinu

1. Istarska županija,  Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, poziva  udruge čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, koje su programski usmjerene na rad u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu i vodoprivredi na području Istarske županije, a prvenstveno  one čiji su projekti/programi i aktivnosti usklađeni s Županijskom razvojnom strategijom i ostalim strateškim programima Istarske županije, da se prijave na ovaj natječaj.

2. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekte/programe  iz sljedećih prioritetnih područja:

a) za organizaciju manifestacija i učešće na manifestacijama iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede

b) za unapređenje proizvodnje autohtonih i izvornih proizvoda s oznakom kvalitete te autohtonih pasmina uključujući i proizvode na bazi divljači, autohtonih kultivara te unapređenje ekološke i integrirane poljoprivrede i pčelarstva  te primjena novih tehnologija u poljoprivredi

c) za unapređenje i razvoj prijenosom znanja i informacija s ciljem zadržavanja ljudi u ruralnom prostoru, povećanjem površina pod ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom, ostvarivanjem dodatnih prihoda, očuvanjem i poboljšanjem prirodnih resursa

d) za unapređenje lovstva, razvojne programe u sektoru lovstva, te koordinaciju lovozakupnika zajedničkih lovišta

e) za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede.

3. U Proračunu Istarske županije  za 2018. godinu osigurana su financijska sredstva prvenstveno za projekte/programe udruga koji:

 • se provode u kontinuitetu (nastavak financiranja višegodišnjih projekata/programa koji su uspješno ocijenjeni i odabrani u prethodnoj godini i čije su aktivnosti uspješno izvršene te se prijavljuju za nastavak financiranja u 2018. godini)
 • su podržani  financijskim sredstvima iz drugih izvora (vlastita sredstva, sponzorska sredstva, državna sredstva, sredstva jedinica lokalne samouprave, sredstva međunarodnih fondova i drugo) te  koje Istarska županija koordinirano financira s drugim subjektima (državna tijela, jedinice lokalne samouprave, međunarodni fondovi i drugo)
 • su kandidirani ili prihvaćeni u programima EU ili drugih međunarodnih organizacija koje financiraju projekte/programe u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu i vodoprivredi (sufinanciranje obveznog udjela udruge u financiranju projekta/programa koji je većinski financiran iz programa EU ili drugih međunarodnih organizacija)
 • su od posebnog interesa i značaja za razvitak i jačanje identiteta i posebnosti Istarske županije
 • su edukacijske naravi.

4.  Ukupna planirana vrijednost Natječaja iznosi: 2.640.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 5.000,00 kuna.

5. Rok za podnošenje prijava projekata/programa po ovom Natječaju je 05. veljače  2018. godine.

6. Udruge mogu po ovom Natječaju prijaviti više  projekata/programa po svakom prioritetnom području poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede  iz točke 2. ovog Natječaja.

Davatelj financijskih sredstava može  s istom udrugom ugovoriti ukupno najviše do tri projekta/programa,  na razdoblje provedbe od 12 mjeseci (od  01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine).

Ista udruga može biti partner na više projekata/programa unutar prioritetnih područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede iz točke 2. ovog Natječaja.

7. Prijavu projekata/programa na ovaj Natječaj može podnijeti udruga koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • upisana je u Registar udruga;
 • upisana je u Registar neprofitnih   organizacija;
 • svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom Natječaju i kojima se promiču uvjerenja i ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Istarske županije i drugih javnih izvora;
 • nema dugovanja s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Istarske županije i proračunu jedinice lokalne samouprave;
 • protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta/programa ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen/a za prekršaj određen člankom 48. st. 2. alinejom c) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), odnosno pravomoćno osuđen/a za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe;
 • ima uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • ima uređen sustav prikupljanja članarina i uredno predaje sva izvješća prema Istarskoj županiji i drugim institucijama;
 • ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta/programa.

8. Prijave projekata/programa dostavljaju se obvezno  u papirnatom obliku, u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za prijavitelje i to isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Istarske županije

9.  Popunjena i ovjerena prijava zajedno s potrebnom dokumentacijom, u papirnatom obliku, dostavlja se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja kod administrativne tajnice Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije), uz napomenu: JAVNI NATJEČAJ – ne otvarati), na sljedeću adresu

ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDU 

52 000 Pazin

Šetalište pazinske gimnazije br. 1

Napomena: U gornjem lijevom dijelu omotnice navesti puni naziv i adresu prijavitelja na Javni natječaj.

Uz prijavu se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:

a) preslika Izvatka iz Registra udruga (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra)

b)  preslika Izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra)

c)  preslika ovjerenog Statuta

d)  ispunjen i ovjeren Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

e)  ispunjen i ovjeren obrazac Izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)

f)  potvrda Porezne uprave o nepostojanju javnih dugovanja ne starija od 30 dana od dana objave Javnog natječaja (u izvorniku za svaki program/projekt)

g)  uvjerenja nadležnog suda, ne starija od 6 mjeseci od dana objave Javnog natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta/programa ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđeni/e za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alineja c) odnosno da nisu pravomoćno osuđeni/e za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) (u izvorniku za svaki program/projekt)

10. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, dostava ispravka ili dodatne dokumentacije,  procjena prijava, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranje, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

11.  Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postavljati isključivo elektroničkom putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: poljoprivreda@istra-istria.hr do 15. siječnja 2018.godine.

Obvezna  natječajna dokumentacija:

a) Tekst Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za

opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije  („Službene novine Istarske županije“ br. 16/17.)

b) Upute za prijavitelje

c) Obrasci za prijavu projekta/programa 

 I.  opći podaci o prijavitelju

            II.  obrazac opisa  projekta/programa

           III.  obrazac proračuna projekta/programa

d) Popis priloga uz prijavu

e) Obrasci za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta/programa

f) Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

g) Obrazac izjave o partnerstvu

h) Obrazac ugovora o financiranju projekta/programa (s Općim     uvjetima)

i) Obrasci za izvještavanje - a) obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta/programa

                                             b) obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta/programa

KLASA: 402-01/18-01/01

URBROJ: 2163/1-03/1-18-01

Pazin, 3. siječnja 2018. godine