Javni natječaj za prijam u službu u UO za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije

Na temelju članka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11) v.d. pročelnice Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

na radna mjesta:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK/CA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU u Upravnom odjelu za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pula – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Pored općih uvjeta za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja tehničkih znanosti –  polje arhitektura i urbanizam ili građevinarstvo ili iz znanstvenog područja društvenih znanosti – polje pravo
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje talijanskog jezika

2. VODITELJ/ICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU  u Upravnom odjelu za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Pazin – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Pored općih uvjeta za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja tehničkih znanosti –  polje arhitektura i urbanizam ili građevinarstvo ili iz znanstvenog područja društvenih znanosti – polje pravo
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Odsjekom
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje talijanskog jezika

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, koji su propisani odredbama članka  12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi)
 • dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o ostvarenom radnom iskustvu: uvjerenje - elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan ostvaren staž i stručna sprema i potvrda ranijeg poslodavca, odnosno druga isprava (preslik ugovora o radu, rješenja i sl.) iz kojih je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak te da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izvornik uvjerenja nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izvornik ili preslika vlastoručno potpisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika)
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika potvrde o polaženju tečaja informatike, preslika svjedodžbe ukoliko je polagao/la predmet informatiku ili izvornik ili preslika vlastoručno potpisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika o poznavanju rada  na osobnom računalu) 
 • dokaz o poznavanju talijanskog jezika (preslika potvrde o polaženju tečaja talijanskog jezika, preslika svjedodžbe ukoliko je polagao/la talijanski jezik ili izvornik ili preslika vlastoručno potpisane izjave ovjerene kod javnog bilježnika o poznavanju talijanskog jezika)

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati/kinje nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj, već će se isti ishoditi prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat/ kinja je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao/la prijavu na natječaj.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz uvjet da ga polože u propisanom roku.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 86/08, 61/11).

Za kandidate/kinje prijavljene na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti, putem pisanog testiranja i usmenog intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje – provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik/ca prima:

 1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 2. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13 – 20/17)
 3. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 – 65/17)
 4. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12 – 65/17)

Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.

Na web-stranici Istarske županije www.istra-istria.hr i na oglasnoj ploči u sjedištu Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju Istarske županije objavit će se najkasnije 5 dana prije održavanja provjere:

 • opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava
 • način, mjesto i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je uz prijavu na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o priznanju statusa iz kojeg je vidljivo navedeno pravo prednosti i dokaz da je nezaposlena.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo ne stariju od šest mjeseci, dokaz da je nezaposlen/a – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana te presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja.

Na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja - poveznica - navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („NN“br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („NN“ br.  157/13, 152/14), uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidatima se neće priznati pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („NN“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) budući da je Planom prijma u službu za 2017.g. utvrđena odgovarajuća popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima pripadnicima nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („NN“ br. 82/08 – 69/17).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom  prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“  i na portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to neposredno ili preporučeno poštom, na adresu:

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju

52100 Pula, Riva 8

(s naznakom „ za natječaj“)

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Klasa: 112-02/17-01/02

Urbroj: 2163/1-18-09/1-17-3

Pula, 22. prosinca 2017. g.

v.d. Pročelnice

Vesna Pavletić, dipl. iur.