9. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/18-01/03
URBROJ: 2163/1-01/4-18-01
Pazin, 31. siječnja 2018.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
9. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 12. veljače 2018. godine,
s početkom u 10,00 sati u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Prijedlog Statutarne odluke o Petim izmjenama i dopunama Statuta Istarske županije
 4.  
  a. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2017. godinu
  b. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2018. godinu
 5. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi opreme za endoskopiju za Opću bolnicu Pula
 6. Prijedlog Odluke o davanju Lučkoj upravi Poreč na privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke posebne namjene – sportske luke „Poreč“ na području Grada Poreča
 7. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske površine za uzgoj školjkaša i drugih morskih organizama (osim riba) u Savudrijskoj vali (Grad Buje)
 8. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjkaša u Uvali Risvica i Uvali Teplica na području Raškog zaljeva
 9. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.č. br. 2067/2 k.o. Rovinj
 10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o formiranju građevnih čestica Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin i Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin i prijenosu prava suvlasništva bez naknade OŠ Vladimira Nazora Pazin
 11. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi medicinskih automobila za Zavod za hitnu medicinu
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Povijesnog i pomorskog muzeja Istre - Museo storico e navale dell'Istria u Puli
 13. Prijedlog Zaključka o imenovanju Natječajnog povjerenstva IKA

NAPOMENA: Nakon sjednice Skupštine planiran je organizirani posjet Vodoopskrbnom sustavu Istre – Vodovod Butoniga 

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik
Valter Drandić, v.r.