Javni poziv za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

Na temelju članka 23. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/17. i 19/17.) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2018. godinu namijenjenih dodjeli financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini Klasa: 402-01/18-01/07 Urbroj:2163/1-01/8-18-02 od 15. veljače 2018. godine, Istarska županija dana 01. ožujka 2018. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2018. godini.

II.

Istarska županija poziva udruge i druge organizacije civilnoga društva (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije) – u daljnjem tekstu: udruge, koje su programski usmjerene na rad u prioritetnim područjima naznačenim u ovom Javnom pozivu, da se prijave za financijsku podršku za projekte malih vrijednosti u 2018.g., a sukladno uvjetima utvrđenim u ovom Javnom pozivu.

III.

Sukladno odredbi članka 3. stavka 5. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/17. i 19/17.), u daljnjem tekstu: Pravilnik, financijske podrške za projekte malih vrijednosti su financijska sredstva koja se jednokratno, tijekom 2018.godine, dodjeljuju korisnicima

a) za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, donacija i pokroviteljstva iz prioritetnih područja utvrđenih proračunom Istarske županije za 2018.godinu i ovim Javnim pozivom, odnosno za nepredviđene aktivnosti udruga koje iz opravdanih razloga nisu planirane u njihovom godišnjem planu, a čiji iznos ne prelazi 15.000,00kuna;
b) za planirane aktivnosti udruga za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu planirana dovoljna financijska sredstva, a čiji iznos ne prelazi 5.000,00kuna.

Sredstva koja se dodjeljuju i isplaćuju po ovom Javnom pozivu su jednokratna, bespovratna i ne smatraju se državnom potporom niti potporom male vrijednosti.

IV.

Udruge po ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekte, aktivnosti, manifestacije, donacije i pokroviteljstva  iz sljedećih prioritetnih područja:

01. Prioritetno područje: KULTURA                

02. Prioritetno područje: ODGOJ I OBRAZOVANJE, SPORT, TEHNIČKA KULTURA I ZNANOST                                                              
                  
03. Prioritetno područje: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB  
                        
04. Prioritetno područje: POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I  VODOPRIVREDA

05. Prioritetno područje: PROMICANJE DVOJEZIČNOSTI I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE TALIJANSKE NACIONALNE ZAJEDNICE I DRUGIH NACIONALNIH MANJINA

V.

Ukupno planirana  vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 440.000,00 kuna.

Planirana vrijednost Javnog poziva po prioritetnim područjima, najniži i najviši iznos financijskih sredstava po područjima te očekivani broj ugovora po područjima određuju se u tabelarnom prikazu kako slijedi:

PREUZMITE TABLICU (PDF DOKUMENT)

VI.

Prijave po ovom Javnom pozivu mogu se podnositi od 01. ožujka do 31. prosinca 2018.godine odnosno do iskorištenja planiranih financijskih sredstava nakon čega će se, na web stranici Istarske županije www.istra-istria.hr, objaviti obavijest o zatvaranju Javnog poziva odnosno dijela Javnog poziva koji se odnosi na pojedino prioritetno područje za koje su iskorištena planirana sredstva.

VII.

Po ovom Javnom pozivu udruge mogu podnijeti jednu prijavu po svakom prioritetnom području iz točke IV. ovog Javnog poziva.

VIII.

Prijavu po ovom Javnom pozivu može podnijeti udruga koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • upisana je u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar;
  • upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
  • svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja sukladno ovom Javnom pozivu i kojima se promiču uvjerenja i ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
  • ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Istarske županije i drugih javnih izvora;
  • nema dugovanja s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, proračunu Istarske županije i proračunu jedinice lokalne samouprave;
  • protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak za  kazneno djelo određeno člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.)

IX.

Prijave se dostavljaju u papirnatom obliku, u skladu s uvjetima utvrđenim u Uputama za prijavitelje i to isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr

Uz prijavu se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:
a) preslika važećeg Statuta potpisana od ovlaštene osobe udruge i ovjerena pečatom udruge
b) ispunjen i ovjeren Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
c) preslika potvrde Porezne uprave o nepostojanju javnih dugovanja ne starija od 30 dana računajući od dana podnošenja prijave po Javnom pozivu
d) preslika uvjerenja nadležnog suda, ne starijeg od 6 mjeseci računajući od dana podnošenja prijave, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge  ne vodi kazneni postupak za  kazneno djelo određeno člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.)

X.

Obrasci koji su sastavni dio dokumentacije uz ovaj Javni poziv popunjavaju se na računalu.
U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena prijava zajedno sa svim obveznim prilozima, dostavlja se preporučeno poštom, kurirom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno „Javni poziv za udruge – projekti malih vrijednosti“, na sljedeće adrese:

1. Za prioritetno područje KULTURA

ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU – ASSESSORATO ALLA CULTURA
52466 Novigrad - Cittanova
Mlinska 4/b - Via del Mulino 4/b

2. Za prioritetno područje ODGOJ I OBRAZOVANJE, SPORT, TEHNIČKA KULTURA I ZNANOST                    

ISTARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 
52220 Labin, G. Martinuzzi 2

3. Za prioritetno područje  ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB          

ISTARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
52100 Pula, Flanatička 29

4. Za prioritetno područje POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDA        

ISTARSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDU
52000 Pazin, Šetalište pazinske gimnazije 1

5. Za prioritetno područje PROMICANJE DVOJEZIČNOSTI I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE TALIJANSKE NACIONALNE ZAJEDNICE I DRUGIH NACIONALNIH MANJINA

ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA
       UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU ZAJEDNICU I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
52210 Rovinj – Rovigno, Obala A. Rismondo 2

                                                                                                               
XI.

Odluku o financiranju prihvaćenih i odobrenih prijava po Javnom pozivu donosi župan Istarske županije, u pravilu, u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijave. Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom župana imaju pravo podnijeti prigovor na odluku u roku od 8 dana od dana zaprimanja odluke. Prigovor ne odgađa izvršenje odluke ni daljnju provedbu postupka po ovom Javnom pozivu.

XII.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu izrađene sukladno ovom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

XIII.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava,  procjena prijava, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranje te postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

XIV.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeće adrese elektroničke pošte:

Klasa:023-01/18-01/15
Urbroj:2163/1-21/3-18-03
Labin, 22.02.2018.

POPIS  DOKUMENTACIJE: