Objavljeno: 07.03.2018. do 22.03.2018.

Poziv na uvid u spis: Lokacijska dozvola za sustav odvodnje otpadnih voda - sanitarna kanalizacija naselja Pamići, na k.č. br. 13715/2, ..., k.o. Žminj i k.č. br. 4286/6, ..., k.o. Sv. Petar u Šumi

KLASA: UP/I-350-05/18-01/56
URBROJ: 2163/1-18-07/2-18-03
Bale, 07.03.2018.

PREUZMITE POZIV u pdf formatu (81 kB)