10. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria
KLASA: 021-04/18-01/14
URBROJ: 2163/1-01/7-18-01
Pazin, 13. ožujka 2018.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09 i 4/13)

SAZIVAM
10. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 26. ožujka 2018. godine,
s početkom u 10,00 sati u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3.  
  a) Prijedlog Odluke o stavljanju u mirovanje mandata članice Skupštine Istarske županije
  b) Prijedlog Rješenja o verifikaciji člana Skupštine Istarske županije
  c) Svečana prisega vijećnika Skupštine Istarske županije
 4. Prijedlog Odluke o donošenju Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Istarske županije za razdoblje za 2013. do 2016. godine
 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2017. godinu
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2017. godinu
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Regionalnog programa za mlade Istarske županije
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju Izvješća o radu Savjeta mladih Istarske županije za 2017. godinu
 10. Prijedlog Zaključka o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Istarske županije za 2018. godinu
 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju teksta javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Istarske županije
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Opće bolnice Pula za izgradnju nove Opće bolnice u Puli
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o zaštitarskim uslugama sa tvrtkom SIGURNOST BOLJUN i dr. j.t.d., Pula
 14. Prijedlog Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav javnog navodnjavanja Valtura za 2018. godinu
 15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2017. godinu
 16. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
 18.  
  a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske osnovne škole, Scuola elementare italiana, Novigrad - Cittanova
  b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o dopuni Statuta Srednje škole Buzet
 19. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2018. godinu
 20. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2018. godinu
 21. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2017. godinu
 22. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i visini troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2018. godini
 23. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u 2018. godini
 24. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini
 25. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2018. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 26. Prijedlog Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje projekata temeljem Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2018. godinu
 27. Prijedlog Rješenja o petim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik
Valter Drandić, v.r.