Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije za 2018. godinu

Na temelju čl. 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ br. 26/15.), članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/15.) i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09. i 04/13.), Župan Istarske županije, na prijedlog povjerenstva za ocjenjivanje od 23. veljače 2018. g. dana 09. ožujka 2018. godine, donosi

O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih
projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u
okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije – Regione Istriana za 2018.

Preuzmite Odluku u pdf formatu